Verdivurdering

Nyheter

Nordic Rutile investment scenarios

Last modified: 24.11.2017 Data used below is mainly collected from the Engebø PFS and the press release for offtake agreement with the Barton Group. RESOURCE Cutoff: 3% TiO2 % Ore  [Mt] TiO2 [kt] Garnet % Measured 3,97 % 15 596 44,6...

Verdivurdering Scandiumforekomst i Eklogittavgangen Engebø

 Eklogitten er tidligere analysert  og prøvene inneholdt 42,6 ug/g Scandium. Scandium er et sjeldent jordmetall (REE) som omsettes fra 3700-5000 USD/kg. Omsetningen er svært liten pga. at det pr. i dag ikke foregår direkte utvinning av dette metallet av betydning. Scandium har noen svært...

De sjeldne jordmetallene Scandium og Yttrium

De sjeldne jordmetallene blir mer og mer ettertraktet etterhvert som nye bruksområder dukker opp. Når noe blir mer ettertraktet, har man muligheten til å skru prisen opp ett hakk eller to. Sjeldne jordmetaller finnes i fjellet, og for å få tilgang på disse metallene, må man drive gruvevirksomhet,...

Verdivurdering titansmelteverk

Her er en verdivurdering for titansmelteverk og titanpulverproduksjon.     Lav Snitt Høy Enhet Produksjonstid 50 50 50 år Råvarer 22500 30000 37500 tonn Råvarekostnad pr....

Kursutvikling fram mot oppstart

(Sist oppdatert: 13.06.2015) Hvordan vil kursen utvikle seg ved godkjent sjødeponiløsning? Et forslag i kvartalsoppløsning for de neste 4-5 årene er vist nedenfor.   Oppdatering 13.06.2015   Antatte milepæler Engebø: 2015-Q2 Godkjent reguleringsplan og...

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Verdivurdering Gudvangen Stein

Gudvangen Stein sitter på en Anortosittforekomst som inneholder bl.a. 30 – 35 % aluminiumsoksid. Denne forekomsten har Nordic Mining tilbakekjøpsrett på frem til 31.12.2018. Anortosittforekomsten er anslagsvis på 500-700 millioner tonn, og det utvinnes årlig ca. 250000 tonn, med planlagt økning...

Verdivurdering Nordic Ocean Resources AS

Milestones: A conclusion regarding a possible launch of the potential project is expected in Q2 2015. The potential project will include an exploration cruise on the Mid-Atlantic Ridge, mineral sampling, analyses and process test work. NORA has applied for mineral exploration rights on...

Verdivurdering - Bi-inntekter fra deponiavgang

Sementproduksjon: Sement koster ca. 2300 kr (på tilbud) i 1200 kg's sekk. Dersom man regner at 85% av salgsinntektene tilfaller salgs- og distribusjonsleddet, vil 15% av salgssummen gå tilbake til produksjonsleddet. Det tilsvarer 0,29 øre pr kg. Dersom 21% av den planlagte deponiavgangen...

Verdivurdering Øksfjord Peninsula

Her er et oppsett basert på ca. markedsverdier i 2014, og produksjonsanlegg både ved Reinfjord og Løkkarfjord (2 lokasjoner). Milestones: Core sample analyses and other information from the exploration are expected in Q2 2015. Alle kostnader, inkl. investeringskostnader er forutsatt inkl. i...