Innspill om sjødeponi

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL

Fosså sier:
«Rent prinsipielt er jeg imot at fjordene som blant annet er våre matfat brukes som avfallsplass.»

2009-03-04 [Fosså/Fiskeribladetfiskaren] Et massivt inngrep
 
Fosså sier:
«All erfaring tilsier at dette ikke vil gå bra. Både ved Titania-deponiet i Jøssingfjord og Oslofjord-deponiet spredte fint matspredte seg langt utenfor det som var planlagt»

2009-06-04 [Fosså/Dagbladet] Denne fjorden skal fylles av støv
 
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
Fosså sier:
«Dette prosjektet er hinsides all berekraft. Det er nærmast å øydeleggje ein heil fjord, sa Fosså som er forskar og marinbiolog.»
 
2010-05-06 [Fosså/NRK] - Kan øydeleggje ein heil fjord
 
Fosså sier:
«Ein kan greie ut konsekvensane av gruvedrift i femti år, men ein kan ikkje greie ut seg vekk ifrå at dette vil få store biologiske konsekvensar. Vår konklusjon er at dei svære mengdene som skal sleppast ut, ikkje representerer berekraftig utvikling.»
 
2010-05-06 [Fosså/Firda] Fjorden vil bli øydelagd
 
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
HI sier:
«Vår hovedkonklusjon blir som tidligere at en forurensning av den størrelse og varighet som her planlegges, ikke representerer en bærekraftig bruk av Førdefjorden. Selv om vi påpeker en rekke vesentlige mangler i konsekvensutredningen og hvordan noen av disse kan rettes på, så mener vi at man ikke kan utrede seg bort fra at avfallsdumpingen kan få store følger og strider mot miljømålene i Vannforskriften og i en rekke andre lover og meldinger, f.eks. Forurensningsloven, Havressursloven og Naturmangfoldloven»

2010-09-10 [HI] Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet vedrørende reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i engebøfjellet i Naustdal kommune – andregangs høring
 
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
Fosså sier:
«Slik som dette utvikler seg er det en av de største miljøsakene i kystnorge fremover. Det er en oppvåkning i gruveindustrien og de ønsker å gjenåpne, doble og tredoble produksjonen. Forutsetningen deres er at avfallet kan gå på sjøen. Det enkleste og billigste er å kaste det på havet, slik man alltid har gjort med dritt, sier forsker og marinbiolog Jan Helge Fosså»

2011-10-28 [Fosså/DN] Som å dumpe en tanker i fjorden hver uke
 
 
Solhjell sier:
«Også parlamentarisk leiar i SV, Bård Vegar Solhjell, var på plass i Vevring. Han etterlet lite rom for tvil om at SV vil kjempe mot eit vedtak som opnar for deponering i Førdefjorden.»
 
«Vi kan ikkje gamble med ein av Norges reinaste og rikaste fjordar, sa Solhjell.»
 
2011-08-23 [Solhjell/Firda] Gir seg viss SV taper denne saka
Fosså sier:
«Å bruke fjorder som søppeldynger og giftresipienter tilhører en tid vi burde ha lagt bak oss. Å drive planlagt forgiftning av et fjordsystem gjennom flere tiår er helt uakseptabelt. Marinbiolog Jan Helge Fosså, Havforskningsinstituttet om Bøkfjorden.»
 
2011-11 [Fosså/Greenpeace] Det nye norske gruveeventyret
 
 
Frank Jacobsen sier:
«Avdelingsdirektør Frank Jacobsen hevder at man må kalle en spade for en spade, og at et fjorddeponi egentlig er en avfallsplass.»
 
2011-11-16 [Fiskeridirektoratet/TU] - Vil utrede landdeponi for gruvedrift
 
Frank Jacobsen sier:
«Fra fiskere flere steder meldes at "steinstøv" i vannet fører til at fisken skyr stedet - det blir ikke fangster så lenge slik forurensning pågår. HI kan ikke bekrefte dette, men det er viktige observasjoner å ta med seg.»
 
2012-01-12 [Fiskeridirektoratet] REGULERINGSPLAN FOR UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET - INNSTILLING FRA FISKERIDIREKTORATET
 
Klif sier:
«HI mener effektene av tiltaket og Førdefjordens betydning for truede arter og fiskeri er for dårlig utredet, og fraråder at det gis tillatelse til virksomheten med omsøkte utslipp.»
 

2012-03-19 [Klif] Gruvedrift i Engebøfjellet – Klifs vurdering og anbefaling

Fosså sier:
«Jan Helge Fosså sier Havforskningsinstituttet ikke er bastant mot alle sjødeponier, og er enig i at sjødeponier ofte kan være en bedre løsning enn landdeponier, som er vanlig i de fleste andre land.»
 

2012-05-21 [Geoforskning] Uenige om sjødeponier

 
 
Solhjell sier:
«Eg har ikkje bindingar i form av vennskap eller økonomiske omsyn, og det diskvalifiserer ikkje ein poligikar å ha ei meining om ei sak. Det betyr ikkje at eg ikkje vil leggje vekt på faglege moment som kjem på bordet, seier Solhjell til firda.no.»
 
2012-06-12 [Solhjell/Firda] No vil Solhjell handsame Engebø-saka sjølv
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
  NRK S&f sier:
«Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) er sjølv frå Naustdal og har ope flagga at han er imot sjødeponi i ein nasjonal laksefjord.»

«Sidan Solhjell har sagt at hans parti skal vere garantist for ein rein fjor, varsla han etter at han tok over ministerposten at han ville gå habiliteten sin nøye vurdert.»

Solhjell sier:
«Eg har vurdert saka nøye og innhenta råd frå mellom anna Justisdepartementet si lovavdeling. Konklusjonen er at eg ikkje er inhabil, og eg vil difor handsame saka som statsråd.»

NRK S&f sier:
«Og i dag kom altså den førebelse avgjerda i saka. Miljøverndepartementet med minister Bård Vegar Solhjell vil vite meir om miljøkonsekvensane av gruvedrift i Engebøfjellet.»

NRK S&f sier:
«Det har no gått eit år sidan Klima og forrureiningsdirektoratet (Klif) sa det same, at ein ville vite meir. Solhjell seier dette om årsaka til at det har gått så lang tid før departementet har kome med svar:

- Den viktigaste grunnen er at vi bad Klif om å gjere ei vurdering om mogleg deponering til lands. Dette fordi hovudproblemet er sjødeponi, det å lagre massar og partiklar i fjorden.
 
- Tilbakemeldinga frå Klif var at det ikkje finst billegare og meir miljømessige alternativ, seier Solhjell til NRK.no.»

2013-03-13 [Solhjell/NRK S&f] Seier nei til gruvedrift i Vevring
Fosså sier:
«Havforskningen er ikke for eller imot gruvedrift -Fjorddeponier.»

2013-11-20 [Fosså] Effekter av gruveutslipp i fjord - Hva vet vi, og hva vet vi ikke
 
HI sier:
«For Førdefjorden har det vært gjennomført en konsekvensutredning. Havforskningsinstituttet har kritisert utredningen for å ta for lett på omfanget av mulig spredning av det finpartikulære materialet i avfallet og de negative effektene dette kan ha på fisk og økosystemet i fjorden. Derfor har Miljøverndepartementet krevd grundigere målinger av strømforholdene og at spredning av gruveslammet modelleres ved bruk av de nye strømdataene.»
 

2013-12-13 [HI] Enorme mengder gruveslam i Førdefjorden

 
HI sier:
«Vi argumenterer mot fjorddeponi fordi det ikke er bærekraftig, og mener at gruveindustrien vil bruke fjordene som avfallsplass fordi det er den billigste måten å bli kvitt avfallet på. Vanskeligere er ikke det.»
 
2014-01-03 [HI] Nye gruver med gamle løsninger
 
HI sier:
«Generelt mener vi at disse sakene representerer store planlagte utslipp med udiskutable negative
påvirkninger på fjordmiljøet og dets ressurser. Vi mener derfor at planene for Repparfjorden og
Førdefjorden er en ikke bærekraftig bruk av disse fjordene.»
 
2014-08-05 [HI] MODELLERING AV PARTIKKELSPREDNING I FJORDER -FØRDEFJORDEN OG REPPARFJORDEN
HI sier:
«Havforskningsinstituttet har inntil nylig ikke hatt forskning på effekter av gruveavfall i fjorder. Derfor har vi brukt vår erfaring og ekspertise innenfor de aktuelle fagdisiplinene til å kommentere på søknadene. I våre vurderinger bygger vi på den informasjonen som foreligger i søknadene og konsekvensutredningene. Hvis vi mener at vesentlige forhold ikke er godt nok utredet så har vi kommentert dette.»
 
2014-08-05 [HI] MODELLERING AV PARTIKKELSPREDNING I FJORDER -FØRDEFJORDEN OG REPPARFJORDEN
 
Kommentar: Et tydelig eksempel på at HI har spilt et spill på bekostning av søkeren og holdt oppdragsgiveren for narr: Saken er udiskutabel men ikke godt nok utredet?
Fosså sier:
«Som jeg prøvde å presisere i brevet til Miljødirektoratet mener vi at dette ikke er bærekraftig bruk av fjorden. Vi trenger ikke utrede mer for å konkludere med det, vi vet nok. Å ødelegge økosystemet i en fjord er ikke bærekraftig bruk, sier Fosså og viser til gytefelt som overlapper med deponiet, og at fjorden er nasjonal laksefjord.»
 
2014-08-27 [HighNorthNews] Kritisk til undersøkelsene i gruvesakene
HI sier:
«Havforskningsinstituttet har inntil nylig ikke hatt forskning på effekter av gruveavfall i fjorder. Derfor har vi brukt vår erfaring og ekspertise innenfor de aktuelle fagdisiplinene til å kommentere på søknadene. I våre vurderinger bygger vi på den informasjonen som foreligger i søknadene og konsekvensutredningene. Hvis vi mener at vesentlige forhold ikke er godt nok utredet så har vi kommentert dette.»
 
2014-08-05 [HI] MODELLERING AV PARTIKKELSPREDNING I FJORDER -FØRDEFJORDEN OG REPPARFJORDEN
 
Kommentar: Et tydelig eksempel på at HI har spilt et spill på bekostning av søkeren og holdt oppdragsgiveren for narr: Saken trengs ikke utredes mer men er samtidig ikke godt nok utredet?
HI sier:
«Havforskningsinstituttet har i tidligere høringsuttalelser på utslippssøknad og forslag til reguleringsplan konkludert at det planlagte fjordeponiet ikke representerer en bærekraftig bruk av fjorden. Vi har klart frarådet de planlagte utslippene.»
 
«Selv om vi har påvist betydelige feil og mangler i de foreliggende rapportene, forsterker disse
sammen med våre egne gytefeltundersøkelser våre tidligere konklusjoner.»
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
 
  Fiskeridirektoratet sier:
«Etter vår meining er det ikkje noko som talar for nokon ny tilråding i saka. Den faglege vurderinga Havforskingsinstituttet har gjort av dei nye undersøkelsane har tvert imot styrka motsegna, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.»

2014-10-29 [Fiskeridirektoratet] Motsegn mot gruvedeponering står sterkare
Direktør Nepstad i Havforskningsinstituttet sier:
«Vi vil understreke at Havforskningsinstituttet ikke har tatt noe prinsipielt standpunkt mot sjødeponi av gruveavfall

 

2014-11-29 [HI] Trygg på rådgivningen
 
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015
Fosså sier:
«Vi anbefaler aldri aktiviteter som vil skade viktige gytefelt, sier forsker Jan Helge Fosså.»
 
«Havforskernes bekymring knytter seg blant annet til at Førdefjorden er et svært viktig område for kysttorsken, en bestand som ifølge Fosså er i dårlig forfatning. Det er også gjort funn av den sterkt truede arten blålange i Førdefjorden.»
 
2015-04-17 [Fosså/Bt] Forundret over Sundtoft-uttalelse
 
  Solhjell sier:
«Mitt tips er at det aldri bli noko sjødeponi, men dette vil avhenge av kor sterk motstanden blir, seier den tidlegare miljøstatsråden.»

2015-04-17 [Solhjell/Firda] Deponiet kjem aldri
 
«Som miljøvernminister kunne du sagt nei. Du kunne sett hardt mot hardt og gått ut av regjeringa om du ikkje fekk det som du ville. Kvifor gjorde du ikkje det?»
 
Solhjell sier:
«Hadde vi gått ut, så hadde to parti som var positive sete att. Det ville vore eit dårleg alternativ for Vevring.»

2015-04-22 [Solhjell/NRK S&f] Det er ikkje slutt no. Det er berre så vidt begynt
  Solhjell sier:
«Også SVs Bård Vegar Solhjell understreker at prosjektet ikke skal settes i gang før etter neste stortingsvalg.
- En ny regjering kan endre utslippstillatelsen, dersom det er saklig grunnlag for det, sier han.»
 
2015-05-12 [Solhjell/Aftenposten] Fire punkter som kan stanse gruvedumpingen
 
Klima- og miljødepartementet sier:
«Konsentrasjonen av partikler i vannmassene skal være maksimalt 2 mg/l høyere enn 40 meter over utslippspunkt for avgangsmassene.
 
Sedimentering av partikler på fjordbunnen skal utgjøre maksimalt 3 mm per år ved grensen for det regulerte deponiområdet.
 
Konsentrasjonene skal overvåkes kontinuerlig.
 
Dersom konsentrasjonskravene i vannmassene overskrides skal deponeringen stoppes inntil videre. Videre deponering skal ikke skje før årsak til overskridelsene er avklart og behandlet.»
 
2015-06-05 [Klima- og miljødepartementet] Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven