Tilleggsutredning (Del 3 av 3)

Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane den 23. juni 2011. Miljøverndepartementet sendte innsigelsessaken videre på høring til Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet den 6. juli 2011. Havforskningsinsituttet ble også bedt om å komme med en vurdering av innsigelsen.
 
På grunn av faglig uenighet mellom HI og NIVA innhentet Klima- og forurensningsdirektoratet en uavhengig vurdering av spredningsrisiko fra UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).
 
«UNIS anbefaler at det gjennomføres strøm- og trykkmålinger og hydrografiske tidsserier representativ for hele vannsøylen samtidig utenfor kysten og inne i Førdefjorden for å bekrefte den vinddrevne- og tetthetsdrevene fjordsirkulasjon som de har beskrevet i sitt notat. Målingene bør gjennomføres over ett år.»
 
Innstillingen til fiskeridirektoratet ble behandlet av Miljøverndepartementet fra 23.06.2011 til 13.03.2013. I denne perioden satt sjødeponimotstanderen Bård Vegar Solhjell som miljøvernminister. Blant annet ble landdeponi vurdert i denne perioden, men det ble ikke vurdert som et bedre alternativ.
 
På spørsmål om hvorfor han ikke sa nei da han hadde muligheten mens han var miljøvernminister, svarer Solhjell:
«Hadde vi gått ut, så hadde to parti som var positive sete att. Det ville vore eit dårleg alternativ for Vevring.»

2015-04-22 [Solhjell/NRK S&f] Det er ikkje slutt no. Det er berre så vidt begynt

Solhjell er selv fra Naustdal og har ved flere anledninger uttalt at han er personlig motstander av et sjødeponi i Førdefjorden. Etter at saken kom på bordet til miljøverndepartementet i 2011, habilitetsvurderte derfor Solhjell seg selv. Han konkluderte med at han var habil.
 
«Eg har vurdert saka nøye og innhenta råd frå mellom anna Justisdepartementet si lovavdeling. Konklusjonen er at eg ikkje er inhabil, og eg vil difor handsame saka som statsråd.»
2013-03-13 [Solhjell/NRK S&f] Seier nei til gruvedrift i Vevring
«Eg har ikkje bindingar i form av vennskap eller økonomiske omsyn, og det diskvalifiserer ikkje ein politikar å ha ei meining om ei sak. Det betyr ikkje at eg ikkje vil leggje vekt på faglege moment som kjem på bordet, seier Solhjell til firda.no.»
2012-06-12 [Solhjell/Firda] No vil Solhjell handsame Engebø-saka sjølv
Av de 16 punktene som dannet grunnlaget for fiskeridirektoratets innstilling la Miljøverndepartementet mest vekt på punktene som innbefattet horisontal og vertikal partikkelspredning, dvs. punktene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 (alle punktene unntatt ett forutsetter større partikkelspredning fra sjødeponiet enn det Sintef og NIVA har konkludert med eller naturlovene tillater.
 
Miljødirektoratet vurderte innstillingen til Fiskeridirektoratet  (dengang Fiskeri- og kystdepartementet) 
som var basert på innsigelsen til Fiskeridirektoratet region vest og faglige råd og inspill fra Havforskningsinstituttet, samt de andre innkomne rapportene fra hhv. Nærings- og handelsdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdepartementet. Miljødirektoratet lagde deretter et forslag til krav om ytterligere tilleggsutredninger som bl.a. ble sendt til Fiskeridirektoratet for uttalelser.
 
 
Fiskeridirektoratets saksbehandler og sjødeponimotstander Frank Jacobsen, som konkluderer med at han er opptatt av at avgjørelsen skal fattes på et best mulig grunnlag, svarer på henvendelsen den 23.04.2013:
 
«Fiskeridirektoratet har begrensede forutsetninger for å vurdere de metodiske problemstillinger som omfattes av forslaget. Vi støtter oss derfor på HI i denne vurderingen.»
 
«Vi har også videresendt e-posten til NIFES, som svarer at de har gjort en vurdering om mattrygghet burde vært inne som krav til tilleggsinformasjon, men ser at det er vurdert tidligere og funnet til ikke å være et problem i dette tilfellet.»
 
«Fiskeridirektoratet har i samråd med HI gjennomgått forslaget fra Nordic Mining om tilleggsinformasjon til reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøfjellet. Etter vår oppfatning tilfredsstiller ikke forslaget de krav en bør sette til denne type utredninger.»
 
«Det forelagte program er ikke godt nok til å gi svar på risikoen ved det foreslåtte sjødeponiet. For de øvrige fire forhold, mangler det program. Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres skal skje på best mulige grunnlag. Det bør derfor ikke gis klarsignal, før det foreligger faglig tilfredsstillende og godkjente programmer for alle fem forhold.»
 
Nordic Mining blir pålagt å utrede følgende 5 punkter av Miljøvernminister og sjødeponimotstander Bård Vegard Solhjell:
 
Som grunnlag for vidare handsaming av saka ber departementet om meir kunnskap om følgjande tilhøve:
 
  1. «Dokumentasjon av sirkulasjonsmønsteret i fjorden og risiko for partikkelspreiing under og etter deponering. Dette vil innebere representative målingar av turbulens, straum, trykk og hydrografi i heile vassøyla samtidig utanfor kysten og inne i Førdefjorden. Målingane må vare eit år for å fange opp sesongvariasjonar. Forslag til måleprogram skal oversendast til Miljøverndepartementet.»
  2. «Ytterlegare kartlegging av eventuelle gyteområde for fisk og av truga, nær truga og verdifulle artar og naturtypar i deponiområdet. Forslag til undersøkingsprogram skal oversendast til Miljøverndepartementet.»
  3. «Bedrifta skal oversende ein meir spesifisert plan for deponering av avgangsmassar basert på nærare undersøkingar og vurderingar av korleis utsleppet bør arrangerast for å minimere risiko for spreiing av finpartiklar.»
  4. «Ei utgreiing av bore- og sprengingsmønsteret bedrifta vil nytte, kva lydtrykknivå som vil følgje av dette og kva effektar dette kan ha for fisk som torsk, ål og laks i ulike livsstadier. Mogelege konsekvensar for dei næraste oppdrettsanlegga bør og inngå.»
  5. «Informasjon om tilførsel av ferskvatn, eventuelt behov for vassdragsregulering og konsekvensar for naturmangfald og vassmiljøtilstand. Vi ber og om ei vurdering av konsekvensane for truga, nær truga og verdfulle artar og naturtypar i Grytelva og Redalsvika ved økt utslepp av ferskvatn.»
Dette til tross for at det 2 til 3 år tidligere var tydelig redegjort av både Sintef og NIVA at Havforskningsinstituttets gruveteam bl.a. opererte med partikler uten egenvekt, at de la til grunn synkehastigheter som var en faktor 10 for lave og at de utelot sentral og viktig informasjon fra sine konklusjoner, innspill og råd.
 
Tilleggsutredningene ble utført i perioden 30.05.2013 til 30.09.2014 og de nye rapportene med tilleggsutredninger ble sendt til Klima- og Miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) den 30.09.2014. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet bad Nærings- og fiskeridepartementet og Miljødepartementet om deres vurderinger. Nærings- og fiskeridepartementet bad videre Fiskeridirektoratet om hjelp som igjen spurte Havforskningsinstituttet om råd. Miljødepartementet bad Miljødirektoratet om deres vurdering.
 
Tilleggsutredningene dokumenterer at NIVA og Sintef sine tidligere undersøkelser og beregninger var korrekte og at gruveteamets faglige råd og innspill var feil.
 
17.04.2015 godkjente KMD reguleringsplanen med sjødeponi.