Blålange

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 13:
«Det fins rødlistete arter av mange slag i fjorden, som uer, blålange og pigghå samt korallen sjøtre som er funnet rett utenfor Engebø. Ifølge HI fins sannsynligvis også korallen Lophelia i området.»
 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
HI's faglige råd:
«Deponiet vil ødelegge hele eller deler av habitatet for flere dypvannsfisk, deriblant rødlisteartene vanlig uer, blålange, lange, spisskate og pigghå (hhv rødlistet som sårbar, sårbar, nær truet, truet og kritisk truet). Relativt strenge reguleringer er satt i verk for å bygge opp bestanden av uer. Videre mister breiflabb gyteområder i den ytre delen av fjorden.»


Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 13:
«Det fins rødlistete arter av mange slag i fjorden, som uer, blålange og pigghå samt korallen sjøtre som er funnet rett utenfor Engebø. Ifølge HI fins sannsynligvis også korallen Lophelia i området.»

2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet
 
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
Kvoteråd fra Havforskningsinstituttet for 2014:
«I norske områder er det ingen kvoteregulering av fisket etter brosme, lange og blålange for norske fartøyer, mens det for fartøyer fra andre land blir fastsatt kvoter årlig. For 2014 var det per 06.03.14 ingen enighet om kvoter mellom Norge og EU. Kvoteforhandlingene med EU for 2013 ga Norge 2 923 tonn brosme, 6 140 tonn lange og 150 tonn blålange»
 
«Det ble totalt fisket 324 tonn blålange i Norsk sone i 2012, med en fangstverdi på 2,4 millioner kr. (7,4 kr/kg).»
 

2014 [HI] Havforskningsrapporten 2014, Brosme, lange og blålange

 
HI sier:
«Et spesielt tilfelle er feilbestemmelse av flere "langer" som alle skal være blålange. Blålange er i følge Artsdatabanken rødlistet i 2010 som sterkt truet med koden EN.»
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
DNV sier:
«Blålange ble feil identifisert som lange. HI skriver i sammenfatningen i KU’en fra 2008: «Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik, man vil finne disse i flere av nabofjordene, og har en marginal betydning i forhold til resten av bestandene.»
 

2014-11-04 [DNV GL] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet 27.10.2014 (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)

HI sier:
«Til slutt hevder både videoen på nettet og Tabell 2-1 i rapporten at det er observert lange (Molva molva), men dette er feil da langene på videoen etter alt og dømme er blålange (Molva dypterygia).»
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
 
HI sier:
«Et spesielt tilfelle er feilbestemmelse av flere "langer" som alle skal være blålange
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
 
 
Fiskeridirektoratet sier:
«For fiskerikvoten for 2015 for norske fartøyer i færøyenes sone opplyser Fiskeridirektoratet følgende:
 
Paragraf 1: Det er forbudt for Norske fartøyer å fiske i færøyenes fiskesone i 2015
 
Paragraf 2: Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske 1900 tonn lange/blålange»
 
2014-12-16 [Fiskeridirektoratet] Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2015
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015
 
Klima- og miljodepartementet sier:
«Blålange er kategorisert som sterkt truet og pigghå er kategorisert som kritisk truet på den norske rødlista, men årsaken til dette er først og fremst overbeskatning. Det viktigste tiltaket for arten er derfor stans av fiske. Fiskeridirektoratet har gjennomført begrensninger i fisket av disse artene.»
 

2015-06-05 [Klima- og miljodepartementet] Nordic Mining ASA —tillatelse til gruvevirksomhet i Engebofjellet