Turbiditet

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL

 
NIVA sier:
«Som del av konsekvensutredningen for det planlagte gruveanlegget ved Engebø i Naustdal Kommune ble det i 2007 og 2008 gjort målinger av strømforhold, turbiditet, hydrografi og oksygen i dypbassenget der deponering av gruveavgang er planlagt. Det ble gjort strøm- og turbiditetsmålinger i tre perioder, for å dekke sesongmessige variasjoner i fjorden. I tillegg er det gjort målinger av saltholdighet, temperatur, oksygeninnhold og, noen ganger, turbiditet, fra overflate og til nær bunn, med profilerende instrument.»

«Turbiditetsmålingene viser stort sett moderate verdier (0,3-0,5 NTU) i begge dypene med måleinstrumenter (305 og 335 m).»

2008-09-01 [NIVA] Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden - Målinger utført for konsekvensutredning for deponi av gruveavgang
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015