Partikkelkonsentrasjon

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«En så høy verdi som 50 mg/l gjør at det blir stor forskjell mellom grenseverdien og de estimerte verdiene for svevepartikler i fjorden. En mer realistisk grenseverdi (< 5 mg/l) tydeliggjør at sikkerhetsmarginene er vesentlig mindre.»
 
2014-11-04 [DNV] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)
 
Kommentar: Dette er nok et godt eksempel på at gruveteamet bryter med de forskningsetiske prinsippene. De poengterer at en lavere og mer realistisk grenseverdi vil redusere sikkerhetsmarginen vesentlig, noe som i seg selv er en meningsløs kommentar. Gruveteamet sier med dette at det er mer sannsynlig at partikkelkonsentrasjonen vil være i størrelsesorden < 5 mg/l enn i området 50 mg/l, og dette vil i såfall fjerner hele problemstillingen. Men ved å fremstille dette på en måte som gir inntrykk av at sikkerhetsmarginen blir vesentlig mindre gir de uttrykk for det motsatte av hva de egentlig har lagt til grunn for påstanden. Dette er ikke i tråd med god vitenskapelig forskningspraksis.
DNV sier:
«Det fremstilles som om 50 mg/l er en urimelig høy partikkelkonsentrasjon men det tilsvarer altså lavest
rapporterte, subletale effektkonsentrasjon i voksen fisk, mens de fleste studier viser betydelig høyere
effektkonsentrasjoner.»

2014-11-04 [DNV] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015