Bærekraft

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
  Fiskeridirektoratet region vest sier:
«Fiskeridirektoratet region Vest forvaltar fiskeri- og akvakulturverksemda i Sogn og Fjordane og i Hordaland. Gjennom forvaltninga skal Fiskeridirektoratet arbeide for at fiskeri- og oppdrettsnæringa har ei berekraftig utvikling ved å arbeide for at tilhøva ligg til rette for utvikling og vekst innafor råmer som tek vare på miljø og ressursar for komande generasjonar.»
 
«Direktoratet skal gjennom gode prosesser sikre at ulike brukere, medregnet allmennheten, får adgang til å benytte felles ressurser både til havs og i kystsona på en bærekraftig måte.»
 
«Konsekvensutredningen som var gjennomført hadde etter Fiskeridirektoratets syn ikke fått fram tilstrekkelig med opplysninger om partikkledrift og effekt på viktige bestander av fisk.»
 
2010-09-10 [FD avd. vest] NAUSTDAL KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - REGULERINGSPLAN FOR
UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET - MOTSEGN
  Interaktivt kart som viser utbrudd av PD og ILA langs norskekysten. Bare ved sist varslede mistanke om ILA utbrudd står 18 millioner oppdrettslaks i fare for å bli slaktet. Det tilsvarer mer enn 30 ganger hele villaksbestanden som vandrer inn til norskekysten årlig.

Samtidig skal 2 blålanger fanget i 2008, 298 mulige blålangeegg og 108 torskeegg være nok til at fiskeridirektoratet avdeling vest skal kunne påføre et lite selskap over 100 millioner koroner i ekstrakostnader på grunna av utilstrekkelige opplysninger om effekt på viktige bestander av fisk?

Effekten av ILA på fisk har man tilstrekkelige opplysninger om, likeså sykdomsspredning via rømning, lakselus og utslipp av giftstoffer fra medisinering, avlusning og notrensing. Fiskeridirektoratet legger ikke føre-var prinsippet til grunn når det gjelder oppdrettslaks.

Rådgiverne sier:

«Havforskningsinstituttet er kommet langt på vei med utvikling av en bærekraftmodell for lakselus som kan danne grunnlag for råd til forvaltningen om hvor mye laks som kan produseres innenfor bærekraftige rammer.»
 
«ILA er ikke problemet.»
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015