Føre-var

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Bruksområde for 100 % deponiavgang - Kunstige rev

Deponiavgang kan benyttes til å produsere kunstige rev. Behovet for kunstige rev er tilnærmet ubegrenset. Spesielt stort er behovet i nærheten av de ca. 1100 oppdrettslokasjonene man har idag, hvor de naturlige levevilkårene for viltlevende biota er sterkt redusert. Det er i første omgang snakk om...

Utslipp til Førdefjorden fra snø

Om vinteren lages det mange tungmetalldeponier rundt om i det ganske land. Førdefjorden og omegn er intet unntak. Om natten lusker brøytebilene rundt og fjerner snømassene fra veiene slik at du skal komme deg på jobb om morgenen. Snø fra veier, fortau, parkeringsplasser og andre plasser deponeres...

HI sine kommentarer til tilleggsundersøkelsene for Engebøprosjektet

Etter en gjennomgang av Havforskningsinstituttet sine kommentarer til tilleggsundersøkelsen, som de bygger sin opprettholdelse av innsigelsen på, kommer jeg frem til at samtlige punkter allerede er besvart av miljødirektoratet. HI finner en rekke feil og mangler ved tilleggsundersøkelsene for...

Innsigelsessaken

Publisert: 2015-01-17  Sist oppdatert: 2016-05-02   10.09.2010 I forbindelse med sjødeponisaken i Engebø har Fiskeridirektoratet region vest i brev av 10.09.2010 og oppfølgende brev av 13.09.2010 reist motsegn til reguleringsplanen for tiltaket....