Støv

 
Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 7:
«Det er også planlagt et landdeponi for gruveavgang. Skjer det et uhell i landdeponiet, vil gruveslammet gå via elva og rett i gyte- og oppvekstområdet i Redalsvika.» 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
 
 
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
 
Fra konsekvensutredningen:
«Meteorologisk institutt (MI) har utarbeidet tatistikk for vindstyrke og vindretningsfordeling for 15- årsperioden 1961 – 1975 for observasjonsnettet i Norge. Førde inngår i denne bearbeidingen. Dette er det nærmeste stedet der vindmålinger er rapportert i bearbeidet form. Det er foretatt korreksjonsberegninger av vinddataene slik at de er tilpasset topografien på Engebø. Alle utslipp av svevestøv er basert på erfaringstall fra lignende type virksomhet.»
 
«Basert på erfaringstall og meteorologiske data vil området som vil bli berørt av svevestøv være innenfor en avstand på 500 m fra kilden.»
 
2009-06-10 [Asplan Viak/NIVA/NOM] Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune
 
Kommentar: Informasjon hentet fra Delrapport #7: «Støv fra Engebøprosjektet. Norsk institutt for luftforskning (NILU)»
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
HI's faglige råd:
«Vi vil spesielt vise til gytefeltet i Redalsviken innenfor Grytaskjeret der Grytaelva munner ut. Sprengningsstøv, mulig tilførsel av sigevann fra gråbergsdeponi og en reell risiko for utslipp av store mengder sedimenter ved et eller flere tilfeller (#8) gjør dette feltet svært utsatt»
 
 
Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 7:
«Det er også planlagt et landdeponi for gruveavgang. Skjer det et uhell i landdeponiet, vil gruveslammet gå via elva og rett i gyte- og oppvekstområdet i Redalsvika.» 

2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet

Kommentar:
Mer enn 3 år etter at den uriktige påstanden er dementert og tilbakevist, benytter allikevel Fiskeridirektoratet den som grunnlag for å opprettholde innsigelsen til regionsavdelingen - selv om Fiskeridirektoratet innledningsvis i innstillingen gjør et poeng av at det er viktig med korrekt underlag for å fatte en beslutning:

«Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres, skal skje på best mulige grunnlag.»
Fra konsekvensutredningen:
«Meteorologisk institutt (MI) har utarbeidet tatistikk for vindstyrke og vindretningsfordeling for 15- årsperioden 1961 – 1975 for observasjonsnettet i Norge. Førde inngår i denne bearbeidingen. Dette er det nærmeste stedet der vindmålinger er rapportert i bearbeidet form. Det er foretatt korreksjonsberegninger av vinddataene slik at de er tilpasset topografien på Engebø. Alle utslipp av svevestøv er basert på erfaringstall fra lignende type virksomhet.»
 
«Basert på erfaringstall og meteorologiske data vil området som vil bli berørt av svevestøv være innenfor en avstand på 500 m fra kilden.»
 
2009-06-10 [Asplan Viak/NIVA/NOM] Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune
 
Kommentar: Informasjon hentet fra Delrapport #7: «Støv fra Engebøprosjektet. Norsk institutt for luftforskning (NILU)»
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
  Klif sier:
«Området som vil bli berørt av støvutslipp fra samlet virksomhet vil i følge konsekvensutredningen befinne seg innenfor 500 meter fra utslippet, og konsekvensene er betegnet som små.»

2012-03-19 [Klif] Gruvedrift i Engebøfjellet – Klifs vurdering og anbefaling
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015