Sjødeponiforbud

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
HI sier:
«Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen.»
 
2011-11-22 [HI] HI’s hjemmesider: «Fakta om gruveavfall»
Londonkonvensjonen av 1972 er i dag undertegnet av 87 medlemsland. Londonkonvensjonen ble i 1996 etterfulgt av den strengere Londonprotokollen som pr. i dag har blitt undertegnet av 45 medlemsland. IMO har utarbeidet et verdenskart som viser hvilke land som er medlemmer av hhv. konvensjonen og protokollen.

Mange land som ikke har villet undertegne konvensjonen eller protokollen har laget sine egne retningslinjer som i stor grad er basert på konvensjonen og protokollen. Ett eksempel er USA som har sin «Ocean Dumping Act».

 
 
Londonkonvensjonen sier:
«The dumping of wastes or other matter listed in Annex I is prohibited»
 
Annex I: «"Industrial waste" means waste materials generated by manufacturing or processing operations and does not apply to:
 
(e) uncontaminated inert geological materials the chemical constituents of which are unlikely to be released into the marine environment;»
 

1972 [IMO] CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTERI Londonprotokollen står følgende:
Annex I: «WASTES OR OTHER MATTER THAT MAY BE CONSIDERED FOR DUMPING:
 
5. inert, inorganic geological material;»
 

1996 [IMO] 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972

 

IMO sier:
«4 In 1996, the "London Protocol" was agreed to further modernize the Convention and, eventually, replace it. Under the Protocol, all dumping is prohibited, except for possibly acceptable wastes on the so-called "reverse list". 
 
This list includes the following:
1 dredged material;
2 sewage sludge;
3 fish wastes;
4 vessels and platforms;
5 inert, inorganic geological material (e.g., mining wastes);
6 organic material of natural origin;
7 bulky items primarily comprising iron, steel and concrete; and
8 carbon dioxide streams from carbon dioxide capture processes for sequestration»
 

2006 [IMO] THE LONDON CONVENTION AND PROTOCOL: THEIR ROLE AND CONTRIBUTION TO PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT

   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«Foruten Norge tillater to land sjødeponering: Tyrkia og Papua Ny-Guinea.»
 
2014-01-01/2015-04-17 [HI] Ikke dump i fjord
Se kommentar ovenfor
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015