Bløtbunnsfauna

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
HI fra høringsuttalelsen:
«Imidlertid finnes det i KU en sammenligning av Førdefjordens bløtbunnsfauna med andre fjorder på Vestlandet. Denne undersøkelsen som ble foretatt med grabb, viste at Førdefjorden utmerket seg med meget høye arts og individtall. Etter vår mening støtter videofilmene opp under en slik konklusjon.»
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
DNV sier:
«DNV GL ønsker å presisere at høy diversitet av bløtbunnsfauna ikke nødvendigvis er ensbetydende med et rikt makrobenthos samfunn. Bløtbunnsfauna er dyr som lever i og på bunnen. De fleste dyrene vil være svært vanskelige å se da de lever helt eller delvis nede i sedimentene, og derfor må det benyttes grabb for å samle inn og identifisere disse individene. Etter vår mening er videofilming med ROV helt uegnet til å si noe om det biologiske mangfoldet nede i sedimentene (altså bløtbunnssamfunnet som HI referer til). ROV med videofilming egner seg til en visuell kartlegging av makrobenthos. Vår mening er at det ikke fremgår av videomaterialet en indikasjon av at de undersøkte transektene utmerker seg med «meget høye arts- og individtall».»
 
2014-11-04 [DNV GL] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet 27.10.2014 (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015