Utlekking av tungmetaller

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
Fosså sier:
«Kobberet som kommer med elvevannet vil hurtigere blande seg med sjøvannet, og fortynnes i fjordens overflatelag, sier marinbiolog Fosså.»
 
2013-05-07 [Fosså/NRK Sampi] Rapporten bagatelliserer alvorlig miljøproblem
KREC-rapporten:
«KREC-rapporten konkluderer at kobberutlekkingen fra gruveavgangen fra Nussir og Ulveryggen vil være lavere enn det som fremkom i Nussirs 2000 sider lange konsekvensutredning. Utlakingsforsøkene ble gjort over en periode på 100 dager.»
 
«Ifølge rapporten vil det lekke ut mellom 21- 27 kg kobber i året. «Potensialet for utlekking er betydelig lavere enn tidligere antatt», konkluderer rapporten.»
 
«KREC-rapporten viser at elvene som renner ut i Repparfjord bringer med seg 600 kg kobber i året. Rapporten argumenterer med at kobberutlekkingen fra gruvedriften er liten, sammenlignet med det som kommer fra elvene.»
 
Fosså sier at kobberet fra elvene blir uttynnet raskere
 

2013-05-07 [Fosså/NRK Sampi] Rapporten bagatelliserer alvorlig miljøproblem

2013-03-19 [KREC] SEAWATER LEACHING EXPERIMENTS OF TAILINGS MATERIAL FROM NUSSIR AND ULVERYGGEN COPPER DEPOSITS

 
 
Utlekking av kobber fra deponi: I snitt 24 kg pr. år fra deponiavgangen. Vannhastigheten er oppgitt til 50-150 meter pr. time på ca. 90 meters dyp (2 meter over bunnen). Snitthastighet på vannet blir 100 meter pr. time, dvs. ca. 2,8 cm/s.

Utlekking av kobber fra elvene: I rapporten oppgitt til 600 kg pr. år og normal strømningshastighet i en fjord er oppgitt å være mellom 2 og 10 cm/s som gir et snitt på 6 cm/s.

Strømningshastigheten blir dermed 2,25 ganger større ved overflaten enn nede ved fjordbunnen og uttynningen av kobberioner fra elvene blir tilsvarende 2,15 ganger raskere mens utslippene blir 25 ganger (600/24) mer konsentrert. Kobberutslippet fra deponiet fortynnes 25/2,15= 11,5 ganger raskere enn utslippet fra elvene.

2011-05-29 [NIVA] Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjø- eller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark

HI sier:
«Rester av tungmetaller kan gi giftige tilstander i fjordbunnen»
 
2014-01-01/2015-04-17 [HI] Ikke dump i fjord
Miljødirektoratet (Klif) sier:
«Malmen (eklogitten) fra Engebøfjellet kan betegnes som inert, og det forventes dermed ikke
problemer med forurensning i sigevannet fra gråbergdeponiet eller fra avgangsmassene i
sjøen. Innholdet av tungmetaller kan sammenlignes med bakgrunnsverdier i naturen.
Sulfidinnholdet er også meget lavt slik at det forventes ikke problemer med sur avrenning.»
 
2012-03-19 [Klif] Gruvedrift i Engebøfjellet – Klifs vurdering og anbefaling
 
 
 
HI sier:
«Deponiene inneholder rester av tungmetaller som kan gi giftige tilstander i fjordbunnen og gjøre de mest berørte områdene uproduktive. Fine partikler av tungmetaller kan dessuten spres langt utover det som defineres som deponiområdet.»
 
2014-03 [HI] Havforskningsrapporten 2014
Innhold av tungmetaller i deponiavgangen fra engebø:

Cd 0,14 mg/kg tørrstoff
Cr VI ikke oppgitt
Hg 0,016 mg/kg tørrstoff
Ni 25,8 mg/kg tørrstoff
Pb 6,85 mg/kg tørrstoff
As <3 mg/kg tørrstoff

2010-10-19 [Biologge] Vurdering av eklogittavgang som tildekkingsmasse over forurensede sedimenter
 
 
I 2010 var det ikke satt noen øvre grenseverdier for tungmetaller i jordforbedringsprodukter som f.eks. i kalk.
 
I 2015 foreslo mattilsynet følgende grenseverdier for tungmetaller i kalk:
 
Cd 3 mg/kg tørrstoff
Cr VI  2 mg/kg tørrstoff
Hg 2 mg/kg tørrstoff
Ni 90 mg/kg tørrstoff
Pb 200 mg/kg tørrstoff
As 120 mg/kg tørrstoff

2015-05-20 [Mattilsynet] Grenseverdier for tungmetaller i kalk
Fosså sier:

«Vi mener at det å kjøre ut millioner av tonn med tungmetallforurensning i en fjord ikke er bærekraftig bruk. Prosjektene i Repparfjorden og Førdefjorden er de to største planlagte forurensningene i Norge i moderne tid, og vil bryte med forutsetningene og reglene i OSPAR-konvensjonen, vannrammedirektivet og forurensningsloven, som alle forbyr denne typen forurensning.»

2014-08-27 [Fosså/HighNorthNews] Kritisk til undersøkelsene i gruvesakene

Regjeringen sier:
Vil fjorden bli fylt av tungmetaller?
 
Svar: «Utlekking av tungmetaller i restmassene vil være ubetydelige siden konsentrasjonen av tungmetaller i massene er lav. Konsentrasjonen av tungmetaller i restmassene vil være omtrent de samme som i de naturlige sedimentene i Førdefjorden.»
 
2015-04-27 [Regjeringen] Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet
Fosså sier:

«Vi mener at det å kjøre ut millioner av tonn med tungmetallforurensning i en fjord ikke er bærekraftig bruk. Prosjektene i Repparfjorden og Førdefjorden er de to største planlagte forurensningene i Norge i moderne tid, og vil bryte med forutsetningene og reglene i OSPAR-konvensjonen, vannrammedirektivet og forurensningsloven, som alle forbyr denne typen forurensning.»

2014-08-27 [Fosså/HighNorthNews] Kritisk til undersøkelsene i gruvesakene

Foreslåtte grenseverdier for tungmetaller i kalk:

Cd 3 mg/kg tørrstoff
Cr VI  2 mg/kg tørrstoff
Hg 2 mg/kg tørrstoff
Ni 90 mg/kg tørrstoff
Pb 200 mg/kg tørrstoff
As 120 mg/kg tørrstoff

2015-05-20 [Mattilsynet] Grenseverdier for tungmetaller i kalk
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015