Forskning

Nyheter

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017: Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi...

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Påvirket bunnareal og sjøvannsvolum fra sjødeponi og oppdrettslokasjon

Oppdrettslokasjon: Påvirkning på bunnfauna er påvist 1800 meter fra et oppdrettsanlegg, dvs. på bunnen. Forutsatt at strømretningen skifter retning med jevne mellorom, gir dette et påvirket sjøbunnareal på 10,2 km2.    Strømningshastigheten er i de øvre vannlagene i snitt 8,4...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Sedimentasjonsfellen fjord

"Kystvannets utveksling mellom kyst og fjorder over terskelnivå og forflytning langs kysten gir grunn til å anta at dype fjord- og kystområder virker som ”sedimentasjonsfeller” for partikulært organisk materiale. Endringer i antropogen tilførsel (avrenning fra land, utslipp fra fiskeoppdrett m. m.)...

Sibirske vulkaner utryddet nesten alt liv i sjøen for en stund tilbake

Forskere mener at karbonutslipp og forsuring av havene etter hektisk vulkanaktivitet i Sibir førte til at 96% av alt marint liv og rundt 70% av alt liv på land døde. Dette er omtalt som perm-trias utryddelsen som skjedde for omlag 252 millioner år siden. Noen forskere har kommet frem til at...

Kontinuerlig overvåkning av sjøresipienten ved Drag i Tysdal

Et omfattende overvåkningsprogram med direkteoverføring (Online-TV) til Aquamonitor ble iverksatt av NIVA etter den grunnleggende undersøkelsen i 2010. "På bakgrunn av resultater fra en tidligere undersøkelse gjennomført av NIVA for Norwegian Crystallites A/S ble det anbefalt et...