Oversikt

På de følgende sidene ser vi nærmere på de faglige rådene og innspillene fra Havforskningsinstituttets gruveteam som i all hovedsak har dannet grunnlaget for de mange bekymringene til Fiskeridirektoratet vedrørende reguleringsplanen med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet.
 
Gruveteamet ble dannet i 2009 og ble satt sammen slik at de til enhver tid skulle inneha nødvendig spesialkompetanse innenfor fagområder hvor Fiskeridirektoratet selv ikke hadde spesialkompetanse - som for eksempel innen marinbiologiske prosesser ved deponering av inert gruveavfall i sjø. Derfor skulle teamets sammensetning variere, avhengig av hva de skulle gi faglige råd og innspill om.
 
En hovedforutsetning for teamets eksistens var altså at teamet endret sammensetning ved behov, slik at de til enhver tid hadde den riktige kompetansen for å kunne gi faglige råd og innspill. Som andre faglige instanser var de også pålagt å følge de forskningsetiske retninslinjene som bl.a. sier at personlige meninger skal legges til side og at relevant informasjon ikke skal utelates.
 
Etter at reguleringsplanen med konsekvensutredning ble offentliggjort i 2009, kom gruveteamet med flere høringsuttalelser og brev hvor de vurderte diverse konsekvenser av den planlagte deponeringen av gruveavfall i Førdefjorden. Rådene og innspillene var i hovedsak basert på reguleringsplanen og konsekvensutredningen med diverse delrapporter utført av bl.a. Sintef, NIVA, NILU, NINA og Asplan Viak for å nevne noen.
 
Allerede samme år besvarte bl.a. NIVA og Sintef gruveteamets faglige råd og innspill. Det viste seg at de fleste rådene og innspillene enten var basert på grove regnefeil, misforståelser, at viktig og sentral informasjon var utelatt eller at rådene var gitt med tildels stor grad av faktavridning. Som erklærte spesialister, og finansiert over statsbudsjettet, var det mange som forventet et høyere nivå på de faglige rådene og innspillene fra gruveteamet.
 
Fiskeridirektoratet region vest derimot, reiste sin innsigelse mot forslaget til reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet basert på gruveteamets faglige råd, selv om de fleste av dem hadde blitt dementert året før.
 
Innsigelsen ble sendt til mekling hos fylkesmannen, men meklingen førte ikke frem, og fylkesmannen sendte reguleringssaken videre til Miljøverndepartementet 23.06.2011. Sommeren 2011 sendte Miljøverndepartementet innsigelsessaken videre på høring. I forbindelse med saksbehandlingen av innsigelsen innhentet Fiskeridirektoratet faglige råd fra Havforskningsinstituttet.
 
Halvannet år etter at innsigelsen ble reist, hadde sjødeponimotstanderen Frank Jacobsen i Fiskeridirektoratet saksbehandlet ferdig innsigelsen og gitt sin innstilling til Klima- og miljødepartementet. Innstillingen fra Fiskeridirektoratet baserte seg i stor grad på de samme rådene og innspillene fra gruveteamet som innsigelsen var basert på, men hadde i tillegg med noen tilleggsinnspill basert på "ny og viktig informasjon" fra gruveteamet.
 
Fiskeridirektoratets innstilling førte til at Klima- og miljødepartementet stilte krav om at ytterligere undersøkelser måtte gjennomføres i 2013. På dette tidspunktet var naustdølingen og sjødeponimotstanderen Bård Vegard Solhjell miljøvernminister og sjødeponimotstanderen Jan Helge Fosså hadde blitt leder av gruveteamet.
 
Nedenfor vises tidsforløpet for godkjenning av utslippssøknaden og reguleringsplanen med konsekvensutredning (KU) med nærmere 100 delrapporter for rutilutvinning i Engebøfjellet. Fra reguleringsplanen med konsekvensutredningen ble overlevert myndighetene gikk det nøyaktig 7 år før Kongen i statsråd gjorde regjeringens vedtak fra 17 april 2015 endelig. Normalt er behandlingstiden 6-9 måneder, men ofte også kortere for mindre utslippssøknader.
 
 
I det etterfølgende vil man se at innstillingen som utgjør grunnlaget for kravet om ytterligere undersøkelser hovedsaklig er tuftet på faglige råd og innspill hentet fra gruveteamets høringsuttalelser fra 2009. Både NIVA og Sintef dementerte allerede samme år de fleste av de faglige rådene og innspillene fra gruveteamet. På generell basis dreier det seg i hovesak om:
 
  1. Grove regnefeil (synkehastighet, strømningshastighet,  sedimentasjonsberegninger, partikkelspredning osv.)
  2. Utelatelse av sentral og viktig informasjon (effekter som naturlig flokkulering, naturlig sedimenttilførsel i øvre vannlag, uttynningseffekter, nedbrytningseffekter etc.)
  3. Fordreining av fakta eller direkte og bevisst feilinformasjon (nasjonal laksefjord, giftdumping, artstetthet og artsmangfold i deponiområdet etc.)
 
Da Klima- og miljødepartementet i 2013 påla Nordic Mining å gjennomføre ytterligere undersøkelser hadde både Havforskningsinstituttets gruveteam og Fiskeridirektoratet hatt mer enn 2 år på seg til å rette opp de faglige rådene som viste seg å være feil. Dette ble ikke gjort, noe som betyr at kravet om tilleggsundersøkelser ble stilt på feil grunnlag.
 
Rapportene fra tilleggsutredningene ble overlevert myndighetene i 2014 og innsigelsen fra fiskeridirektoratet region vest ble avvist av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) i 2015. Tilleggsundersøkelsene dokumenterer at de faglige rådene og innspillene til gruveteamet i all hovedsak var feil.
 
Reguleringsplanen med konsekvensutredning ble godkjent i 2015. 
 
I 2015 ble en klage på vedtaket levert inn til Kongen i statsråd av bl.a. miljøvernere. Klagen ble avvist i februar 2016 og vedtaket ble dermed endelig og upåklagelig for all fremtid.
 
På de påfølgende sidene er behandlingsforløpet satt opp og gjennomgått. Råd og innspill fra Havforskningsinstituttets gruveteam er lagt til kronologisk i venstre kolonne. I høyre kolonne er enten besvarelse direkte av utøvende faginstanser eller motbevist med annen dokumentasjon som var tilgjengelig på tidspunktet rådet eller innspillet ble gitt og som derfor burde ha vært kjent for en faggruppe.
 
Gruveteamet og gruveteamets kollegaer i Havforskningsinstituttet gir faglige råd og innspill også i andre sjødeponisaker som man med en viss innsikt ser harmonerer mer med virkeligheten og disharmonerer mer med gruveteamets faglige råd og innspill i engebøutredningen. Dette til tross for at samme person har signert på rapportene i begge sakene og med bare 3 dagers mellomrom. Rådene som Havforskningsinstituttets gruveteam har gitt i forbindelse med engebøutredningen samsvarer ikke med de rådene som ble gitt i forbindelse med faglig bistand til vurdering av strømforhold og spredning av sedimenter i vannmassene i forbindelse med farledutvidelse til Borg Havn, Rørvikrenna. Les mer om dette her.
 
Gruveteamets leder, Jan Helge Fosså ble habilitetsvurdert i 2014, etter anmodning fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utfallet av vurderingen ble at Fosså var habil i den forstand at han ikke omfattes av noen av kategoriene i forvaltningslovens §6 første ledd. Videre heter det at:
 
«Fosså vil likevel kunne være inhabil etter § 6 andre ledd dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av vedkommende tjenestemanns tilknytning til saken eller dens parter. Ved habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe» for Fosså selv eller noen som han har «nær personlig tilknytning til», og om habilitetsinnsigelse er reist av noen som er part i saken.»
 
Fiskeridirektoratet region vest som reiste innsigelsen er en tydelig part i saken og at det er tette bånd mellom Fiskeridirektoratet/ Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Havforskningsinstituttet er også tydelig, da NFD er hovedarbeidsgiveren til Havforskningsinstituttet som i 2015 stod for 42% av driftsmidlene til Havforskningsinstituttet.
Det tette båndet mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet bekreftes også av Fiskeridirektoratet:
 
Ett annet eksempel som synliggjør de tette båndene mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet kvalifiserer i tillegg til å beskrive forholdet mellom dem som særegent.
 
Legg spesielt merke til følgende uttalelse:
«Vi meinar at usemja i saka kunne vore avgjort ved ekspertvurdering frå fagleg kompetent miljø. Den kompetansen har vi lett tilgjengeleg i dag. Vi meiner at Havforskingsinstituttet burde ha fått saka til utgreiing og vore bedt om å kome med snarleg uttale grunna i t.d. allereie innhenta kjennskap om system som vert påverka av akvakultur.»
 
Dette gjaldt en bekymringsmelding fra fylkesmannen i Sogn og fjordane om mulig forurensning fra oppdrettsanlegg. Dette skulle Fiskeridirektoratet løse med en ekspertvurdering fra HI fremfor faktisk å undersøke saken. Føre-var prinsippet legges på hylla og bærekraftparametere trengte man ikke bekymre seg om før 2021. Men når Fiskeridirektoratet vurderer deponering av naturlige steinmasser i Førdefjorden så trekker de frem både føre-var prinsipper og bærekraftbegrepet fremfor å rette opp punktene i innsigelsen som er basert på feilpåstandene til gruveteamet.
 
Normal behandlingstid av en utslippssøknad varierer fra 6-9 måneder ifølge Klima- og miljødirektoratets veileder for utslippssøknader:
«Det tar normalt 6 – 9 måneder fra vi har mottatt en fullstendig søknad til den er ferdigbehandlet, dvs. til vi treffer vedtaket. Ved søknad om mindre endringer i en tillatelse, kan behandlingstiden bli kortere.»
 
2012 [klif] TA3006 - Veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
 
For å godkjenne engebøplanene ble det derimot brukt 7 år (mot normalt 6-9 måneder) på grunn av innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest som i all hovedsak var basert på Havforskningsinstituttets faglige råd og innspill:
«Fiskeridirektoratet har begrensede forutsetninger for å vurdere de metodiske problemstillinger som omfattes av forslaget. Vi støtter oss derfor på HI i denne vurderingen.»
 
2013-04-23 [FD] SVAR PÅ BESTILLING FRA FKD: ENGEBØ - SPESIFISERING AV TILLEGGSINFORMASJON
 
Nedenfor er en del av saksgangen i Engebøutredningen linket opp kronologisk:
 
Reguleringsplan med KU leveres til myndighetene 19.02.2009
HI med høringsuttalelse 25.09.2009
HI med høringsuttalelse 28.09.2009
HI med kommentarer til Nordic Mining sine siste rapporter 29.01.2010
HI med høringsutta lelse 10.09.2010
FDRV leverer innsigelse 10.09.2010 (Del 1/3)
HI's leverer notatet "Ny viktig informasjon om Førdefjorden i anledning mulig gruvedrift i Engebø" 11.11.2011
Fiskeridirektoratet leverer innstilling 12.01.2012 (Del 2/2)
HI med anmodning om faglige innspill 20.02.2012
Miljøverndepartementet krever ytterligere undersøkelser 13.03.2013
FD's svar på bestilling fra KFD 23.04.2013
Tilleggsutredningene overleve res til KLD og KMD 30.09.2014
Havforskningsinstituttets vurdering 27.10.2014 Miljødirektoratet's vurdering 04.11.2014
Fiskeridirektoratets vurdering 28.10.2014 Miljødirektoratets nye vurdering  19.11.2014
Nærings- og fiskeridepartementets vurdering 30.01.2015 Klima- og miljødepartementets endelige vurdering 05.02.2015
Nærings- og fiskeridepartementets endelige vurdering 06.03.2015 Miljødirektoratet kommer med oppfølgende vurdering 13.02.2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fatter endelig vedtak 17.04.2015
basert på NFD og KLD sine endelige vurderinger.
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding 17.04.2015
Miljødirektoratets pressemelding 17.04.2015
Klima- og miljødepartementets pressemelding 17.04.2015
Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding 17.04.2015
Regjeringens oppklarende spørsmål og svar om gruvedrift i engebøfjellet den 27.04.2015
Kongelig resolusjon 15-3378 om Engebøfjellet 19.02.2016

GÅ TIL DEL 1: INNSIGELSEN