Kjemikalier

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 6:

«HI mener at effekten av Magnafloc 155 ikke vil redusere partikkelspredningen

 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
HI sier:
«Testen med Magnafloc er helt uten relevans for virkeligheten. I laboratorieforsøk er det brukt en konsentrasjon av Magnafloc som er flere tusen ganger høyere enn det som er planlagt brukt i praksis. Det er ingen dokumentasjon på at finfraksjonen i praksis vil bindes.»

2009-09-25 [HI] Høringsuttalelse vedrørende reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i engebøfjellet i Naustdal kommune
NIVAs kommentar til HI's påstand:
«Konklusjonen blir at nyere forsøk med Magnafloc (etter at KUen var sendt på høring) bekrefter antagelsen om at Magnafloc er et effektivt flokkuleringsmiddel ved dosering slik forutsatt i utslippssøknaden

«Bruk av riktig dose Magnafloc har vist at ca. 80 % av finfraksjonen synker ut umiddelbart (dvs. at 80.000 tonn, henholdsvis 120.000 tonn pr. år finfraksjon er restfraksjonen som transporteres med bunnstrøm bort fra det utslippsnære deponiområdet.»

2009-11-18 [NIVA] Kommentarer til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse til søknad om utslippstillatelse for utvinning av rutil i Engebøfjellet - Transport og spredning av gruveavgang i Førdefjorden
HI sier:
«Vi konkluderer at det ikke på noen måte er sannsynliggjort at finfraksjonen vil bindes av Magnafloc. Selv om kjemikaliet skulle virke, er det bare en liten prosentandel som bindes. Derfor vil det dannes en partikkelsky som sprer seg i fjordsystemet utover det arealet som betegnes som deponeringsområde. Siden utslippsrøret stadig må heves, vil partikkelskyen dannes  grunnere og grunnere, og etter noen år er sannsynligheten  stor for at den også sprer seg ut forbi terskelen ved Svanøy.»

2009-09-28 [HI] Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet vedrørende søknad om utslippssøknad for utvinning av rutil i Engebøfjellet - Nordic Mining ASA
NIVAs kommentar til HI's påstand:
«Konklusjonen blir at nyere forsøk med Magnafloc (etter at KUen var sendt på høring) bekrefter antagelsen om at Magnafloc er et effektivt flokkuleringsmiddel ved dosering slik forutsatt i utslippssøknaden

«Bruk av riktig dose Magnafloc har vist at ca. 80 % av finfraksjonen synker ut umiddelbart (dvs. at 80.000 tonn, henholdsvis 120.000 tonn pr. år finfraksjon er restfraksjonen som transporteres med bunnstrøm bort fra det utslippsnære deponiområdet.»

2009-11-18 [NIVA] Kommentarer til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse til søknad om utslippstillatelse for utvinning av rutil i Engebøfjellet - Transport og spredning av gruveavgang i Førdefjorden
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
HI's faglige råd:
«Testen med Magnafloc er helt uten relevans for virkeligheten. I laboratorieforsøk er det brukt en konsentrasjon av Magnafloc som er flere tusen ganger høyere enn det som er planlagt brukt i praksis. Det er ingen dokumentasjon på at finfraksjonen i praksis vil bindes.»
 
«Mange konklusjoner om effekter på økosystem og naturverdier i KU-en bygger på at finfraksjonen av gruveavfallet ikke skal spre seg mye utover selve deponiområdet. Dette bygger blant annet på at finfraksjonen skal kontrolleres og sedimenteres ved hjelp av Magnafloc. Vi kan ikke se at effekten av Magnafloc er dokumentert. Derfor er vår vurdering av effektene av gruveavfallet langt mer alvorlig enn det som det konkluderes med i konsekvensutredningen.»
 
 
Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 6:
«HI mener at effekten av Magnafloc 155 ikke vil redusere partikkelspredningen.»

2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet
 
Kommentar:
Mer enn 2 år etter at de uriktige rådene er dementert og tilbakevist, benytter allikevel Fiskeridirektoratet disse som grunnlag for å opprettholde innsigelsen til regionsavdelingen - selv om Fiskeridirektoratet innledningsvis i innstillingen gjør et poeng av at det er viktig med korrekt underlag for å fatte en beslutning: 
«Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres, skal skje på best mulige grunnlag.»
NIVAs kommentar til HI's påstand:
«Konklusjonen blir at nyere forsøk med Magnafloc (etter at KUen var sendt på høring) bekrefter antagelsen om at Magnafloc er et effektivt flokkuleringsmiddel ved dosering slik forutsatt i utslippssøknaden

«Bruk av riktig dose Magnafloc har vist at ca. 80 % av finfraksjonen synker ut umiddelbart (dvs. at 80.000 tonn, henholdsvis 120.000 tonn pr. år finfraksjon er restfraksjonen som transporteres med bunnstrøm bort fra det utslippsnære deponiområdet.»

2009-11-18 [NIVA] Kommentarer til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse til søknad om utslippstillatelse for utvinning av rutil i Engebøfjellet - Transport og spredning av gruveavgang i Førdefjorden
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
Fosså sier:
«Ingen vet hvilke kjemikalier som kommer til å slippes ut, siden den industrielle prosessen ikke er klar.»

2014-02-10/2011-10-28 [Fosså/DN] Som å dumpe en tanker i fjorden hver uke

 
Fra SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET:

Flotinor SM 1: 720 tpy (360 tpy i avgangen)
Flotinor S2: 240  tpy (120 tpy i avgangen)
Flotol B: 32  tpy (32 tpy i avgangen)
Svovelsyre: 800  tpy (800 tpy i avgangen)
Dekstrin: 120  tpy (120 tpy i avgangen)
Na-silikat: 720  tpy (720 tpy i avgangen)
Magnafloc: 10  tpy (10 tpy i avgangen)

2009-06-08 [NOM] SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET

Kommentar: Det var med andre ord kjent hvilke kjemikalier som eventuelt skulle slippes ut. Dette var uavhengig av den endelige industrielle prosessen.
  NIVA sier:
«Magnafloc 155 ble benyttet som flokkulant i alle forsøkene. Dette er en akrylamid-basert moderat anionisk flokkulant fra BASF. Det ble laget en stokkløsning på 0,1 vekt% ved å forsiktig drysse Magnafloc 155 i pulverform ned i deionisert vann under kraftig omrøring.»
 
«Lavest restkonsentrasjon i målesylinderen
ble oppnådd med 15 mg Magnafloc/kg tørrstoff
 
2014-09-26 [NIVA] Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet
 
Nordic Mining sier:
«Nordic Mining vil poengtere at selv om Magnafloc benyttes for hele avgangsstrømmen med et forbruk som tilsvarer 15 mg/kg, så er konsentrasjonen av akrylamid fortsatt langt under PNEC‐verdien. Dette er tilfelle selv om det tas utgangspunkt i at all akrylamid følger avgangen og er løst i vannfasen. Konsentrasjonen av akrylamid i utslippsrøret vil være ca. 0,0014 mg/l, altså ca. 14 ganger lavere enn PNEC. Omlag 30 meter fra utslippsrøret vil konsentrasjonen være ca. 400 ganger lavere enn PNEC, noe som er lavere enn konsentrasjoner som kan forekomme i drikkevann. Dersom det skulle legges til grunn et forbruk av Magnafloc på 15 mg per kilo avgang, ville dette utgjøre et årsforbruk på ca. 60 tonn Magnafloc per år ved produksjon av 4 millioner tonn malm.»
 
2014-11-04 [NOM] Vurdering med hensyn til bruk Magnafloc og utsynkningsforsøk
 
Miljødirektoratet sier:
Det er gitt tillatelse til utslipp av inntil 60 tonn Magnafloc pr. år.
 
2015-06-05 [Miljødirektoratet] Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Nordic Rutile AS
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015