Sjødeponiavgang

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 1:
«6 mill tonn gruveavgang, hvorav 600.000 - 900.000 tonn finfraksjon, skal dumpes rett i fjorden årlig i 40-50 år med negative følger for livet i fjorden.»
 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
HI sier:
«Det er et tankekors at det planlegges fjorddeponering av store mengder giftige masser samtidig som Klif anslår at det vil koste mange milliarder kroner å rydde opp i gamle miljøsynder i fjordene.»
 
2010 [HI] Sjødeponi – fallgruver i fjordene (fra Kyst – havforskningsrapporten 2010)
 
HI sier:
«I Naustdal kommune (Sogn og Fjordane) ønsker Nordic Mining ASA å utvinne mineralet rutil. Rutil utgjør 3–5 % av malmen, og Nordic Mining planlegger å plassere store mengder inert avgang (5–6 millioner tonn per år i 50 år) på bunnen av Førdefjorden.»
 
2010 [HI] Sjødeponi – fallgruver i fjordene (fra Kyst – havforskningsrapporten 2010)
 
Fosså/Meier sier:
«Gruveselskapet Nordic Mining vil slippe ut giftig avfall i Førdefjorden»
 
2010-04-29 [Fosså/Meier/Bt] Når fjordene gråner
 
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
HI sier:
«Det er også andre virksomheter som slipper ut i fjorder og som søker om å få slippe ut både gruveavfall og giftige kjemikalier som i Sydvaranger Gruve i Bøkfjorden ved Kirkenes, Nussir, Rana Gruber og Nordic Mining i Førdefjorden.»
 
2011-09-05/2011-11-24 [HI] Dumping kysten rundt
 
Fosså sier:
«Å bruke fjorder som søppeldynger og giftresipienter tilhører en tid vi burde ha lagt bak oss. Å drive planlagt forgiftning av et fjordsystem gjennom flere tiår er helt uakseptabelt. Marinbiolog Jan Helge Fosså, Havforskningsinstituttet om Bøkfjorden.»
 
2011-11 [Fosså/Greenpeace] Det nye norske gruveeventyret
 
  Frank Jacobsen sier:


2012 [Frank Jacobsen/Putsj] Putsj 2012 Nr. 3 Tema: Vann
HI's faglige råd:

«Etter 10-15 år er utslippspunktet over terskeldypet. Da kan suspensjonsskyen som dannes av utslippene av finfraksjonen på opptil 900.000 tonn årlig, spre seg utenfor terskelen ved Svanøy.»

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 1:
«6 mill tonn gruveavgang, hvorav 600.000 - 900.000 tonn finfraksjon, skal dumpes rett i fjorden årlig i 40-50 år med negative følger for livet i fjorden.»
 
2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet
 
Kommentar:
Mer enn 2 år etter at de uriktige rådene er dementert og tilbakevist, benytter allikevel Fiskeridirektoratet disse som grunnlag for å opprettholde innsigelsen til regionsavdelingen - selv om Fiskeridirektoratet innledningsvis i innstillingen gjør et poeng av at det er viktig med korrekt underlag for å fatte en beslutning: 
«Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres, skal skje på best mulige grunnlag.»
NIVAs kommentar til HI's påstand:
«Konklusjonen er at HI opererer med en større finfraksjon enn NIVA gjør i sine beregninger (15 % i stedet for 10 % ). Det betyr at i våre beregninger er finfraksjonsmengden 400.000 tonn de første 15 år og 600.000 tonn de neste 35 år. HI definerer finfraksjonen som partikler mindre enn 40 µm (grov silt), mens NIVA definerer finfraksjonen som partikler mindre enn 15 µm (fin silt). NIVA har i sin utredning sagt at deler av finfraksjonen synker med en hastighet på 3 cm/minutt uten tilsats av flokkuleringsmidlet Magnafloc. Bruk av riktig dose Magnafloc har vist at ca. 80 % av finfraksjonen synker ut umiddelbart dvs. at 80.000 tonn, henholdsvis 120.000 tonn pr. år finfraksjon er restfraksjonen som transporteres med bunnstrøm bort fra det utslippsnære deponiområdet – og ikke 400.000 tonn og 600.000 tonn pr.år»
 

2009-11-18 [NIVA] Kommentarer til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse til søknad om utslippstillatelse for utvinning av rutil i Engebøfjellet - Transport og spredning av gruveavgang i Førdefjorden

2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
 
Nordic Mining sier:
«The mining operation at Engebø will adopt best practice and best available technologies to minimize environmental impact and disturbance on neighboring population. Waste streams will be sought minimized and alternative uses will continually be evaluated. The waste will be safely deposited in the best environmental way and will be free of harmful chemicals, heavy metals and radioactive elements.»
 
2015 [NOM] THE REALIZATION OF THE ENGEBØ PROJECT WILL ESTABLISH NORDIC MINING AS A MAJOR LONG TERM SUPPLIER FOR THE TITANIUM AND PIGMENT INDUSTRY
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015
 
Miljødirektoratet sier:
«Virksomheten vil medføre utslipp av kjemikalier, men ingen av disse inneholder stoffer på myndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. Avgangen som skal deponeres, inneholder tungmetaller i lave konsentrasjoner. Metallene er sterkt bundet i mineralpartiklene i avgangen og utlekking vil være ubetydelig. Konsentrasjonene i avgangsmassene er omtrent de samme som i de naturlige sedimentene i Førdefjorden.»
 

2015-04-17 [Miljødirektoratet] Miljødirektoratets anbefaling om gruvedrift i Engebøfjellet

 
Miljødirektoratet sier:
«Virksomheten vil medføre utslipp av kjemikalier, men ingen av disse inneholder stoffer på myndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. Avgangen som skal deponeres, inneholder tungmetaller i lave konsentrasjoner. Metallene er sterkt bundet i mineralpartiklene i avgangen og utlekking vil være ubetydelig. Konsentrasjonene i avgangsmassene er omtrent de samme som i de naturlige sedimentene i Førdefjorden
 

2015-04-17 [Miljødirektoratet] Miljødirektoratets anbefaling om gruvedrift i Engebøfjellet

 
Regjeringen sier:
Vil gruvevirksomheten bruke miljøgifter som slippes ut i fjorden?
 
Nei. Det er ikke gitt tillatelse til å bruke miljøgifter, jf. pkt 4.6.4 i vedtaket.
 
2015-04-27 [Regjeringen] Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet
 
Regjeringen sier:
Vil giftige partikler spre seg i fjorden?
 
«Det er lav risiko for at partiklene sprer seg utenfor deponiområdet. Partiklene inneholder heller ikke miljøgifter, jf. pkt 4.6.1 i vedtaket.»
 
2015-04-27 [Regjeringen] Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet