Gruveteamet

Gruveteamet ble opprettet som underavdeling til Havforskningsinstituttet i 2009. Målsetningen var å opprette en avdeling med spesialkompetanse som skulle være i stand til å gi råd og innspill i saker som omfattet marinbiologiske spørsmål på utsiden av de tradisjonelle havforskningsfagene.
 
Guldborg Søvik var leder av gruveteamet i perioden 2009-2012Jan Helge Fosså tok deretter over og har ledet gruveteamet siden 2013. Hvem gruveteamet består av foruten lederen og hvilken kompetanse medlemmene av gruveteamet innehar, har ikke vært mulig å lete frem. Det nærmente man kommer en beskrivelse av gruveteamet er fra habilitetsvurderingen av Fosså i 2014:
 
«Fosså leder Havforskningsinstituttets ”gruveteam” som arbeider med rådgivning knyttet til vurdering av påvirkning fra utslipp fra gruvedrift til sjø. Gruveteamet er sammensatt slik at man ved behandling av den enkelte sak knytter til seg den nødvendige fagkompetansen ved instituttet som anses som relevant i den enkelte sak. Teamet har eksistert i 5 år, og Fosså overtok som leder i 2013. Den nærmere sammensetningen av teamet i den aktuelle saken er beskrevet i brevet fra Havforskningsinstituttet. Fosså har hatt ansvaret for det faglige innholdet i vurderingen av Veritas sin tilleggsutredning.»
 
Søvik har utdannelse innen terrestrial zologisk økologi, dvs. landbasert dyreøkologi. Fosså har ikke tilgjengeliggjort CVen sin, men han skal være utdannet marinbiolog med hovedfokus på kaldtvannskoraller. Andre medlemmer er ikke gjort kjent, men det er naturlig å anta at personene som har forfattet høringsuttalelsene og de diverse brevene relatert til saken utgjør hovedtyngden av medlemsmassen:
 
 
 
Gruveteamets deltagere er eller har vært (basert på tilgjengelig informasjon):
Guldborg Søvik: Landbasert dyreøkologi
Ole Arve Misund: Utdannelse innen fiskeribiologi
Reidar Toresen: Utdannelse innen fiskeribiologi
Karin Kroon Boxaspen: Utdannelse innen bioteknologi og organisk kjemi/biologi
Jan Helge Fosså: Marinbiolog (korallrev)
Lars Asplin: Fysisk oseanografi
Terje Van der Meeren: Fiskeribiologi, havbruk, marinøkologi
Gruveteamet sier selv:
«Havforskningsinstituttet har inntil nylig ikke hatt forskning på effekter av gruveavfall i fjorder. Derfor har vi brukt vår erfaring og ekspertise innenfor de aktuelle fagdisiplinene til å kommentere på søknadene. I våre vurderinger bygger vi på den informasjonen som foreligger i søknadene og konsekvensutredningene. Hvis vi mener at vesentlige forhold ikke er godt nok utredet så har vi kommentert dette.»
 
2014-08-05 [HI] MODELLERING AV PARTIKKELSPREDNING I FJORDER -FØRDEFJORDEN OG REPPARFJORDEN