Lovverk

Nyheter

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard har normalt følgende oppgaver å utføre:   Oppgaver knyttet til mineralloven: Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler. Behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler....

Fiskeridirektoratet avdeling vest

Fiskeridirektoratet avdeling vest påkrevde i 2010 mer omfattende undersøkelser i forbindelse med etablering av sjødeponi i Førdefjorden på grunn av usikkerhet rundt spredning av forurensning fra deponeringen. I 2012 krever de at mulige forurensninger fra oppdrettsnæringen ikke skal undersøkes fordi...

45 land tillater sjødeponering av gruveavfall

Londonkonvensjonen fra 1972 er undertegnet av 87 medlemsland, deriblant Norge. I 1996 ble London konv ensj onen "modernisert" og miljøkravene skjerpet. Resultatet ble London protokollen og pr. idag har 45 av de 87 opprinnelige medlemslandene valgt å underskrive denne...

Lovverk

Norske lover og forskrifter som påvirker forvaltningen av vann Lovdata Mineralloven Veileder til mineralloven Naturmangfoldloven Veileder til naturmangfoldloven kap. II Produktkontrolloven Forurensningsloven Plan- og bygningsloven Matloven   Den...