Prøvefiske

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«DNV rapporterer at det ble foretatt prøvefiske med breiflabbgarn og trollgarn langs transekter i deponiområdet. Metodikken benyttet for dette garnfisket var ikke egnet for å kunne påvise torsk på gytevandring. Breiflabbgarn har litt for stor maskevidde til å kunne fange torsk effektivt, og var satt utenfor det som kan være det mest interessante området med hensyn til vandringsrute for torsken (på nordsiden av fjorden utenfor Engebø). Utenfor Engebø og inn mot åpningen til Redalsvika ble det derimot benyttet trollgarn som ble satt pelagisk oppe i vannsøylen. Trollgarn er vanligvis et bunngarn. Ikke overraskende var det ingen fangst i trollgarna.»
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
DNV sier:
«Alle garn ble satt ut 11.05.2014 og er derfor utenfor gytetida for både kveite og torsk. Breiflabbgarnene ble ikke satt ut for å fange torsk, men kveite og andre større fisker (breiflabb), men ble satt langs bunn fra 250 til 320m dyp. Kveitene var begge hunner hvorav den største var ødelagt av slimål. Det er usikkert om de var gytemodne fisk. Uansett var det for sent i sesongen for å fastslå om det var fisk på vei til gyting. Trollgarnene ble satt ut fra 1,5 til 60m dyp på samme dato som breiflabbgarnene og var for sent for å fange gytevandrende torsk. Imidlertid ble det heller ikke gjort observasjoner av torsk i forbindelse med den visuelle kartlegging, som ble gjennomført i mars.»
 
2014-11-04 [DNV GL] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet 27.10.2014 (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015