Kjemikalier

Nyheter

Hvor mye svovel er det egentlig i Førdefjorden idag mon tro?

Fjorddeponiet er beregnet å maksimalt utgjøre 1 % av fjordvolumet. Fjordeponiet vil maksimalt bli 140 mill. m3 (250 mill. tonn). Det betyr at Førdefjorden rommer 14000 mill m3. Vanlig sjøvann inneholder 0,091% svovel. Det betyr at dersom Førdefjorden består av normalt sjøvann uten forhøyde...

Natriumsilikat

Natriumsilikat (vannglass) er en svært basisk forbindelse (pH=12.4). Konsentrasjonen av natriumsilikat iavgangsledningen vil være ca. 42 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil konsentrasjonen være 1,4 mg/l.

Svovelsyre

Svovelsyre tilføres sjøvann som er en god buffer, samt at eklogitt er en basisk bergart og dermed en naturlig buffer. Natriumsilikat som er sterkt basisk (pH=12) vil på samme måte bidra til nøytralisering. LC50-verdier er oppgitt til 10-100 mg/l (fisk og reker). Konsentrasjon i avgangsledningen...

Dekstrin

Dekstrin (stivelse) er i sikkerhetsdatabladet omtalt som lett biologisk nedbrytbart, har ingen bioakkumulerende effekt og ingen kjent økotoksikologisk effekt.  Konsentrasjonen av dekstrin i avgangsledningen vil være ca.7 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil konsentrasjonen være 0,2 mg/l.

Flotinor S2

Flotinor S2 er en karbonsyre hvor mer enn 80 % brytes ned biologisk. I henhold til opplysninger i sikkerhetsdatablad for dette stoffet er LC50-verdien 1-10 mg/l (fisketoksisitet) og et kjemisk oksygenforbruk på 2,36 mg/g.   Konsentrasjonen av Flotinor SM 15 i avgangsledningen vil være ca. 7...

Flotol B

Flotol B består av terpenalkohol som brytes ned biologisk (> 80 %). LC50- verdien knyttet til fisk er oppgitt til 10-100 mg og produktet har et kjemisk oksygenforbruk på 2,4 mg/g.  Konsentrasjonen av Flotol B i avgangsledningen vil være ca. 2 mg/l før fortynning. Etter fortynning vil...

Magnafloc 155

Magnafloc er hyppig brukt til vannrensing, samt innen gruve og metallurgisk industri som har utslipp av restprodukter. Flokkuleringsmidler (Magnafloc 155): Magnafloc består av anioniske polyakrylamider. Den delen av stoffet som det er knyttet miljøbetenkeligheter til er rester av monomeren...

Flotinor SM 15

Flotinor SM 15 er en blanding av sure fosforsyreestere og er opptil 80 % bionedbrytbart. Konsentrasjonen av Flotinor SM 15 i avgangsledningen (før fortynning) vil være ca. 20 mg/l. Innenfor en avstand på ca. 50 m fra munningen av avgangsrøret forventes fortynningen av stoffer i...