Nasjonale og regionale interesser

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
HI's faglige råd:
«?»

Fiskeridirektoratet sier:

Motsegn:
«Bruk av fjorden som deponi av gruveslam vil ut frå den kunnskap vi har i dag, få urovekkande verknad på det marine miljøet, det biologiske mangfaldet i fjorden og på kysttorsken som ressurs. Naustdal kommune har i si saksutgreiing ikkje teke omsyn til følgjene djupvassdeponiet, utslipp ved bruk av ferskvatn og sprenginga, vil få for gytefeltet for kysttorsk innafor Grytaskjeret/ i Redalsvika og for ål i Grytelva og i Redalselva. Konsekvensutgreiinga som er gjennomført har etter vårt syn ikkje fått fram tilstrekkeleg med opplysningar om partikkeldrift og effekt på viktige bestandar av fisk. Det knyter seg også usikkerheit i høve til effekt for andre sårbare fiskeslag, botntopografi, utslepp av ureina vatn i gyteområde og partikkelspreiing. Dette er moment som må utgreiast vidare. Dei nye opplysningane som no ligg føre om verdien av gytefelta for torsk i Redalsvika og Gjelsvika samt mogeleg effekt på andre verdfulle fiskeslag i Førdefjorden må utgreiast vidare. Mangel på kunnskap bør ikkje føre til at reguleringsplanen blir godkjend før kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg. (Viser til naturmangfaldslova §§ 8 og 9 om kunnskapsgrunnlaget og føre var prinsippet.)»

«På bakgrunn av det som står over og med den usikkerheit som knyter seg til effekten av tiltaket som planen skal danne grunnlag for, meiner Fiskeridirektoratet region Vest at planen strir mot viktige regionale og nasjonale interesser.»

2010-09-10 [FD] NAUSTDAL KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - REGULERINGSPLAN FOR UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET - MOTSEGN
 
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
  Tiltaket godkjennes av regionale interesser 12.05.2011
  Sintef sier:
«Driftsinntektene forventes å ha et nivå på ca. 750 mill. kr i 2017, og øke til 1265 mill. kr i 2030.»

«EBITDA er inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger trekkes fra, og ligger på ca. 60 % av driftsinntektene fram til overgang til tunneldrift 2026/2027, deretter reduseres EBITDA til ca. 35 % av driftsinntektene.»

«Dette innebærer at anlegget alt i alt vil bidra med mellom 550 og 590 mill. kr i samfunnsmessig verdiskaping i Engebøfjellregionen i 2017. Dette fordeler seg da på arbeidstakere, eierinntekt til selskap og bedriftseiere, og kommunal og statlig skatteinngang. I de to fylkene blir dette ca. 610 mill. kr og i hele landet utgjør det alt i alt en verdiskaping på ca. 780 mill. kr.»

2013-02-31 [Sintef] Økonomiske ringvirkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013


 
Direktoratet for mineralforvaltning sier:
«Utvinning av forekomsten vil gi stor verdiskapning og store positive lokale og regionale ringvirkninger i form av stabile arbeidsplasser. Nasjonalt vil utfallet for Engebøprosjektet ha betydning for fremtidige investeringer i mineralnæringen i Norge.»

2014-10-29 [DirMin] Ny høring i innsigelse til reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner- Direktoratet for mineralforvaltning sin vurdering
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015