Laks

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 12:
«Det er gitt i alt fem tillatelser til oppdrett av laks og torsk i deponeringsområdet.»
 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
Fosså sier:
«Også lakseoppdrettere i området har grunn til å være bekymret.»
 
«Hadde jeg bodd i området, ville jeg protestert kraftig. Her må man nøye veie de negative økosystemvirkningene opp mot noen nye arbeidsplasser, sier Fosså.»
 
2009-03-04 [Fosså/Fiskeribladetfiskaren] Et massivt inngrep
ICES sier:
«To study the vertical distribution of fish that had been allowed to escape, farmed Atlantic salmon were tagged with acoustic tags equipped with depth sensors, and then released on five different dates in the course of a year from two fish farms in the Hardanger Fjord in western Norway. Release stimulated the fish to dive to deeper than 15 m during the first hours or days postrelease, often down to 50–80 m. However, during the following 4 weeks, most of the escapees spent most of their time above the pycnocline at depths of 0–4 m.»
 
2009-01-12 [ICES] Vertical movements of “escaped” farmed Atlantic salmon
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
HI sier:
«Det er fortsatt usikkert hvordan laksen finner tilbake til sin barndoms elv for å gyte, men det er antatt at lukt og kjemiske stimuli spiller en rolle i navigeringen det siste stykket frem til elvemunningen. Endringer og variasjoner i fjordvannets kjemiske karakter kan derfor tenkes å påvirke laksens evne til å finne tilbake til elven»

2009-09-25 [HI] Høringsuttalelse vedrørende reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i engebøfjellet i Naustdal kommune
Journal of comparative physiology sier:
Evidence for celestial and magnetic compass orientation:
«Orientation was maintained under both overcast and clear skies, and under plastic covers as well. A 90° counter-clockwise shift in the horizontal component of the earth's magnetic field was associated with approximately 90° changes in the mean direction of movement of fry at night, even when they were given a view of the sky. During the day, only fish tested in covered tanks displayed redirected movements in the altered field; those tested with a view of the sky showed geographically appropriate movement patterns despite the shifted field.»
 
1980-09 [Journal of comparative physiology] Evidence for celestial and magnetic compass orientation in lake migrating sockeye salmon fry
 
 
Nature sier:
«Magnetic nanoparticle-assisted natural navigation system used by salmon during migration
 
1997 [Nature] Magnetic nanoparticle-assisted natural navigation system used by salmon during migration
 
 
Current Biology sier:
«Sockeye salmon use geomagnetic imprinting as a homing mechanism. The homing route of salmon is predicted by magnetic field drift (secular variation)»
 
2013-02-18 [Current Biology] Evidence for Geomagnetic Imprinting as a Homing Mechanism in Pacific Salmon
 
 
Universitetet i Melbourne og NINA sier:
«Hvert år blir milliarder av laksefisk oppdrettet i settefiskanlegg og sluppet ut i elvene i Nord-Amerika, Asia og Europa for å øke ville bestander, men deres overlevelse er ofte 10-20 ganger lavere enn for villaksen. Hørselstap kan hindre at fisk oppdager rovdyr og begrense deres evne til å navigere tilbake til elva der de ble født.»

2016-04-28 [UiM/NINA/iLaks] Halvparten av oppdrettslaksen har hørselskader grunnet misdannelse
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
HI's faglige råd:
«?»


Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 12:
«Det er gitt i alt fem tillatelser til oppdrett av laks og torsk i deponeringsområdet.»

2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet
 
Kommentar:
Mer enn 2 år etter at den uriktige påstanden er dementert og tilbakevist, benytter allikevel Fiskeridirektoratet denne som grunnlag for å opprettholde innsigelsen til regionsavdelingen - selv om Fiskeridirektoratet innledningsvis i innstillingen gjør et poeng av at det er viktig med korrekt underlag for å fatte en beslutning: 
«Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres, skal skje på best mulige grunnlag.»
NINA sier:
«Laksen vandrer nær overflaten (1-5 m dyp), men kan av og til gjøre dypere dykk. En grunn til å holde seg i overflaten kan være at laksen orienterer seg etter luktstoffer i overflaten. Ferskvannet fra de enkelte vassdragene er lettere enn sjøvann og dermed vil det være i overflateområdet at gytelaksen finner igjen lukten av sitt eget vassdrag.»
 
2011-09 [NINA] Status og vurdering av laksen i nord

Kommentar: De aller største opppdrettsmerdene er opptil 50 meter dype, mens normal dybde er rundt 35 meter eller mindre. For at denne bekymringen skal ha noen relevans må partiklene som slippes ut på 2-300 meters dyp stige minimum 150 meter. Dersom dette under helt spesielle omstendigheter skulle være mulig, ville konsentrasjonen av gruvepartiklene være så uttynnet at de utgjør en mindre belastning på det marine livet enn partiklene som tilføres fra de 11 elvene som renner ut i fjorden.

Dette er faglig relatert og sentralt viktig informasjon som man burde kunne forvente at gruveteamet opplyste om når de blir bedt om å gi råd og innspill i saken.

Unnlatelse av sentral og viktig informasjon er brudd på de forskningsetiske prinsippene.
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier:
«Departementet vurderer risikoen for partikkelspreiing som låg, og meiner det er lite truleg at avgangsmassane vil ha direkte påverknad på det marine miljøet utanfor deponiområdet. Dette gjeld mellom anna for kommersielle fiskeartar, kysttorsk, ål, laks og for nærliggande oppdrettsanlegg.»

«Det er vurdert at deponiet ikkje vil vere orsak til at forvaltningsmålet i naturmangfaldlova § 5 ikkje vert nådd for artar som pigghå, blålange, kysttorsk, ål og laks.»

2015-04-17 [KMD] Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar - avgjerd i motsegnssak