Nasjonal laksefjord

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 15:
«Førdefjorden er en nasjonal laksefjord.»
 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL

Fosså sier:
«Førdefjorden er nasjonal laksefjord. Fosså mener det henger dårlig sammen med planer om så store økosystempåvirkninger.»

«Rent prinsipielt er jeg imot at fjordene som blant annet er våre matfat brukes som avfallsplass.»
 
2009-03-04 [Fosså/Fiskeribladetfiskaren] Et massivt inngrep
NINA sier:
«Selv om tiltaksområdet ligger i sin helhet ligger utenfor Ålasundet, som er ytre grense for Førdefjorden nasjonale laksefjord, vandrer laks fra Nausta gjennom planområdet som utvandrende smolt, innvandrende gytefisk og utvandrende vinterstøring.»

«Laksesmolt svømmer oftest nært overflaten når de vandrer ut i fjorden, gjerne mindre enn to meters dyp (Davidsen med flere 2008).»
 
2009-02 [NINA] Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   

HI sier:
«Flere av fjordene hvor det foregår eller planlegges gruvevirksomhet med dumping av avgangsmasser i sjø, bl.a. Førdefjorden, Repparfjorden og Bøkfjorden, er nasjonale laksefjorder.»

2010 [HI] Sjødeponi – fallgruver i fjordene (fra Kyst – havforskningsrapporten 2010)
 
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010

HI sier:
«Det er nok tilfeldig, men både Sydvaranger Gruve, Nussir, Rana Gruber og Nordic Mining enten dumper eller har planer om å dumpe avfallet i en Nasjonal laksefjord.»

2011-09-05/2011-11-24 [HI] Fra HI’s hjemmesider - Dumping kysten rundt
NINA sier:
«Selv om tiltaksområdet ligger i sin helhet ligger utenfor Ålasundet, som er ytre grense for Førdefjorden nasjonale laksefjord, vandrer laks fra Nausta gjennom planområdet som utvandrende smolt, innvandrende gytefisk og utvandrende vinterstøring.»

«Laksesmolt svømmer oftest nært overflaten når de vandrer ut i fjorden, gjerne mindre enn to meters dyp (Davidsen med flere 2008).»
 
2009-02 [NINA] Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva
Fosså sier:
«Miljøverndepartementet har bedt Klif om å sørge for at det blir ryddet opp i gamle forurensingssynder i industrifjordene, og beregnet at det koster en til to milliarder kroner. Samtidig tillater Klif nye gigantutslipp som medfører at betydelige deler av en nasjonal laksefjord nærmest kveles»
 

2011-10-28 [Fosså/DN] - Som å dumpe en tanker i fjorden hver uke

NINA sier:
«Selv om tiltaksområdet ligger i sin helhet ligger utenfor Ålasundet, som er ytre grense for Førdefjorden nasjonale laksefjord, vandrer laks fra Nausta gjennom planområdet som utvandrende smolt, innvandrende gytefisk og utvandrende vinterstøring.»

«Laksesmolt svømmer oftest nært overflaten når de vandrer ut i fjorden, gjerne mindre enn to meters dyp (Davidsen med flere 2008).»
 
2009-02 [NINA] Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
HI's faglige råd:
«Vandrende laks og smolt fra og til den nasjonale laksefjorden kan bli påvirket av sprengningene i Engebøfjellet og redusert vannkvalitet hvis partikkelskyene når overflatelagene på ugunstige tidspunkt.»


Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 15:
«Førdefjorden er en nasjonal laksefjord.»

2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet

Kommentar:
Mer enn 2 år etter at de uriktige rådene er dementert og tilbakevist, benytter allikevel Fiskeridirektoratet disse som grunnlag for å opprettholde innsigelsen til regionsavdelingen - selv om Fiskeridirektoratet innledningsvis i innstillingen gjør et poeng av at det er viktig med korrekt underlag for å fatte en beslutning: 
«Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres, skal skje på best mulige grunnlag.»
NINA sier:
«Selv om tiltaksområdet ligger i sin helhet ligger utenfor Ålasundet, som er ytre grense for Førdefjorden nasjonale laksefjord, vandrer laks fra Nausta gjennom planområdet som utvandrende smolt, innvandrende gytefisk og utvandrende vinterstøring.»

«Laksesmolt svømmer oftest nært overflaten når de vandrer ut i fjorden, gjerne mindre enn to meters dyp (Davidsen med flere 2008).»
 
2009-02 [NINA] Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015
   
 
S&F Vassregion sier:

Førdefjorden, indre og Førdefjorden, midtre dvs. den delen av fjorden som ligger innenfor Ålasundet, ble i 2006 definert som nasjonal laksefjord. I tillegg er Nausta definert som nasjonalt laksevassdrag.

Førdefjorden, ytre hvor deponiet skal ligge, er ikke definert som nasjonal laksefjord.

2015-09-10 [S&F Vassregion] - Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021