Strømningshastighet

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
  NIVA sier:
«Som del av konsekvensutredningen for det planlagte gruveanlegget ved Engebø i Naustdal Kommune ble det i 2007 og 2008 gjort målinger av strømforhold, turbiditet, hydrografi og oksygen i dypbassenget der deponering av gruveavgang er planlagt. Det ble gjort strøm- og turbiditetsmålinger i tre perioder, for å dekke sesongmessige variasjoner i fjorden. I tillegg er det gjort målinger av saltholdighet, temperatur, oksygeninnhold og, noen ganger, turbiditet, fra overflate og til nær bunn, med profilerende instrument.»

«Strømmålingene ble gjort i to dyp: like over bunn (335 m) og i terskeldyp (305 m). Målingene viser at strøm som veksler med det halvdaglige tidevannet dominerer strømbildet på kortere tidsskala. I første måleperiode (september 2007) var middelstrømmen i begge måledyp på knapt 2 cm/s. Maksimale strømhastigheter var på under 8 cm/s. I denne perioden viste de dypeste målingene en svak netto vanntransport innover fjorden (0,17 cm/s) og en noe sterkere nettostrøm ut fjorden ved terskeldyp (0,48 cm/s). I vintermålingene gikk strømmen utover i begge dyp, og strømhastighetene var noe høyere (middelverdi knapt 3,5 cm/s, maksimum strømstyrke knapt 13,0 cm/s). Nå var nettostrømmen sterkest nær bunn (0,78 cm/s) og svak ved terskeldyp (0,12 cm/s). I siste måleserie (mai 2008) gikk strømmen hovedsakelig inn fjorden i begge dyp. Middels strømhastighet henholdsvis nær bunn og i terskeldyp var på 1,6 og 2,9 cm/s, med tilhørende maksimalverdier på ca 5 og 10 cm/s. I terskeldyp gikk det aller meste av vanntransporten nå inn fjorden (nettostrøm 2,35 cm/s). Nettostrømmen i 335 m dyp var svakere (0,26 cm/s) men også her rettet inn fjorden.»

2008-09-01 [NIVA] Strøm, turbiditet og hydrografi i fjordbassenget utenfor Engebø, Førdefjorden - Målinger utført for konsekvensutredning for deponi av gruveavgang
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
HI sier:
«Ytterligere bekymret er vi over at innstrømningen over terskelen til den indre delen av Førdefjorden er såpass sterk som modellresultatene viser. Vi kan ikke utelukke at det foregår en nærmest kontinuerlig omrøring i fjordbassengene før dette er undersøkt på en grundigere måte.»
 

2011-11-11 [HI] Ny viktig informasjon om Førdefjorden i anledning mulig gruvedrift i Engebø

NIVA sier:

«Under forhold utenom dypvannsfornyelser, vil en hevning av bunnen utenfor Engebø øke strømstyrken langs bunnen, spesielt på vestsiden av deponiområdet. Dersom bunnen heves opp fra omtrent 300 m (dagens situasjon) til 215 meter på det høyeste er økningen liten. 90-persentilen av strømstyrken økes da fra omtrent 2.5 cm/s til 3.9 cm/s ved nippflo og fra omtrent 3.8 til 4.8 cm/s ved springflo midt i Førdefjorden utenfor Engebøkaia. Dersom bunnen heves opp til 150 meter på det høyeste er virkningen større: 90-persentilen av strømstyrken økes da opp til 8.4 cm/s ved nippflo og opp til 10.3 cm/s ved springflo på samme området. De økte strømstyrkene er ikke så store at erosjon av partikler fra bunnen vil øke, men små partikler som allerede svever i vannet langs bunn vil i større grad blir transportert vekk.»

2009-12-10 [NIVA] Strømforhold i Førdefjorden utenfor Engebøfjellet Tredimensjonal modellering av strømforholdene i vannsøylen ved endring av bunntopografi
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«I en artikkel i avisen Firda den 22. november konkluderte DNV at det så langt ser ut til å være svake strømmer i dypet (i gjennomsnitt 4-9 cm pr. sekund, som tilsvarer 3,5-7,8 km pr. døgn). Dette er derimot 2-3 ganger høyere enn det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen
 

2013-12-13 [HI] Enorme mengder gruveslam i Førdefjorden

Konsekvensutredningen sier:
«Målingene viser at tidevannsdrevet strøm dominerer strømbildet på kortere tidsskala. Middels strømhastigheter er av størrelse ca 2,0-3,5 cm/s. Maksimal strømhastighet er ca. 10 cm/s i begge måledyp.»
 
«Målinger av strøm i dypbassenget viser gjennomsnittlig lave strømhastigheter (<3,5 cm/sek), maksimalt ca. 10 cm/sek.»
 
2011-05-11 [NOM/NIVA/Asplan Viak] Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune
 
HI sier:
«Foreløpige resultater fra pågående strømmålinger viser at strømmen i dypet av fjorden er 2 til 3 ganger høyere enn forutsatt i konsekvensutredningen. Og da er ikke vårsesongen målt.»
 

2014-01-03 [HI] Nye gruver med gamle løsninger

Konsekvensutredningen sier:
«Målingene viser at tidevannsdrevet strøm dominerer strømbildet på kortere tidsskala. Middels strømhastigheter er av størrelse ca 2,0-3,5 cm/s. Maksimal strømhastighet er ca. 10 cm/s i begge måledyp.»
 
«Målinger av strøm i dypbassenget viser gjennomsnittlig lave strømhastigheter (<3,5 cm/sek), maksimalt ca. 10 cm/sek.»
 
2011-05-11 [NOM/NIVA/Asplan Viak] Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune
HI sier:

«Analysene av observasjoner og strømmodellresultater er mangelfulle. Den viktigste mekanismen for transport av vannmasser i dypet av fjordene er ikke omtalt eller analysert.»

2015-03-19 [Sintef] Svar til Havforskningsinstituttets presentasjon om tilleggsundersøkelsene i Engebøsaken
DNV sier:
«Målingene viser moderate middelstrømmer i deponiområdet, typisk mellom 3-7 cm/sek. Det er små variasjoner i strømhastighetene gjennom 12 måneders perioden. Strømhastighetene er på linje med målinger utført av NIVA i 2008.»
 
2014-09-29 [DNV] Strømforhold og partikkelspredning i Førdefjorden
 
 
Sintef sier:
«Det er feil at tetthetsdrevne strømmer ikke er omtalt eller analysert i rapporten, dette diskuteres for de ulike lagene i fjorden inkludert bunn. Her fra side 13:

«Det er virvler i kyststrømmen som i hovedsak påvirker tetthetsdrevne innstrømninger i dypere lag i Førdefjorden (terskelen på 200 m ligger under kyststrømmen der vinddreven upwelling råder).»

2015-03-19 [Sintef] Svar til Havforskningsinstituttets presentasjon om tilleggsundersøkelsene i Engebøsaken
HI sier:
 
«Den valgte måneden, mars, framkommer fra strømmodell-rapporten som en relativt strømsvak måned.»
 
2015-03-19 [Sintef] Svar til Havforskningsinstituttets presentasjon om tilleggsundersøkelsene i Engebøsaken
Sintef sier:
«Kriteriet for valget av mars var å velge den måneden som representerte den største spredningen i nåtidssimuleringen. Dette ble gjort med utgangspunkt i hvilken måned simuleringene viste det største vannvolumet med konsentrasjoner over 1 ppm. Dette er vist gjennom året i figur 11 i rapporten "Simuleringer av partikkelspredning i Førdefjorden fra planlagt sjødeponi". Denne kurven starter i august 2013 og går ut juli 2014, så det høye nivået en ser omkring dag 250 gjør at mars kommer ut med det høyeste snittet. Dette er tilfelle til tross for at mars er en relativt strømsvak måned, siden transporten av partikler er mer komplisert enn det som kan leses ut av strømmen på enkeltstasjoner.»

2015-03-19 [Sintef] Svar til Havforskningsinstituttets presentasjon om tilleggsundersøkelsene i Engebøsaken
 
DNV sier:
«I undersøkelsen som har blitt gjennomført har det blitt fokusert på vannsirkulasjon i fjorden og spredning av partikler. HIs kommentarer til strømmodellen tar utgangspunkt i at det er brukt gjennomsnittshastigheter, dette er feil da det brukes høyoppløselig 12 måneders data oppdatert hvert 20 min, og HIs videre konklusjoner relatert til modelleringen blir dermed feil. Modellene viser avgangen i liten grad vil spre seg utenfor angitt deponigrenser, og konsentrasjonen av partikler i vannmassene vil etter 1 år være over 1 mg/l dypere enn 260m, og et fremtidssenario angir tilsvarende dyp til å være 127m. Modellen viser at det vil være en passasje i øvre del av fjorden på over 100m (etter 50 år) med lavere konsentrasjon av partikler enn det som antas å kunne gi effekter (<1 mg/l). Mengde avgang avsatt på bunnen vil naturlig nok være betydelig i sentrale deler av deponiet, men vil avta mot randsonen av deponiet (grense for påvirkning er satt til en økning på 6mm/år). Dette er etter vår forståelse de viktigste resultatene basert på all innsamling av strømdata og etterfølgende modellering.»
 
2014-11-04 [DNV GL] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet 27.10.2014 (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)
   
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015