Koraller og rev

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
HI fra høringsuttalelsen:
«Transektene som er foretatt egner seg i liten grad til å undersøke forekomst av korallrev, siden de dekker en svært liten del av fjellveggene.»
 
2014-10-27 [HI] TILLEGGSUNDERSØKELSER FOR ENGEBØPROSJEKTET
DNV sier:
«DNV GL mener at ca 1800 meter med kartlagt fjellvegg (lengde transekt som omfatter den loddrette delen med bergvegg) utgjør et ganske godt utgangspunkt for å kunne si noe om tilstedeværelse av koraller på veggene rundt deponiområdet. DNV GL gjorde aktive søk etter koraller langs med fjellveggen i områder der det var ansamlinger av kjempfilskjell (Acesta) og dermed også på de antatt mest strømutsatte områder (eks. særlig nordende Transekt 5). Det ble ikke registrert rester etter Lophelia eller Paragorgia noen steder langs bunnen, noe som underbygger at det sannsynligvis ikke vokser koraller på fjellveggene i nærheten av deponiområdet. Innenfor rammene til prosjektet mener DNV GL at det er dekket et mest mulig representativt utsnitt av deponiområdet.»
 
2014-11-04 [DNV GL] Kommentarer til høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet 27.10.2014 (ref. Løpenr: 11174/2014, 27.10.2014)
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015