Utslipp

Nyheter

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Påvirket bunnareal og sjøvannsvolum fra sjødeponi og oppdrettslokasjon

Oppdrettslokasjon: Påvirkning på bunnfauna er påvist 1800 meter fra et oppdrettsanlegg, dvs. på bunnen. Forutsatt at strømretningen skifter retning med jevne mellorom, gir dette et påvirket sjøbunnareal på 10,2 km2.    Strømningshastigheten er i de øvre vannlagene i snitt 8,4...

Singapore og de 63 øyene

Singapore og de 63 øyene Singapore består i dag av 63 øyer, og de fyller tilstadighet ut nye sjøområder for å utøke landarealet: "Landgjenvinning har øket Singapores areal fra 581 km² i 1960-årene til dagens 705 km². Det er planlagt at Singapore skal vokse med nye 100 km² frem til 2030 . Noen av...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Utlekking av kadmium fra deponiområdet i Førdefjorden

NIVA har i rapporten O- 27199 – WP4: "Fysisk/kjemiske egenskaper til eklogitt og avgang" beskrevet et utlekkingsforsøk av kadmium til sjøvann utført i 2009. Av eksperimentet ser man at det lekker ut 3,59 ug kadmium pr dm3 sjøvann ila. 263 dager. Man ser også at utlekkingen skjer tilnærmet...

Utslipp pr merd

Forfaktor: 1,25 kg fiskefor pr kg fisk, Fiskeforspill: 10%, Periode: 50 år   Fiskefor Oppgitt verdi Oppgitt enhet Ref. år Omregnet mg/kg 780 tonn 1560 tonn 2340 tonn 3120 tonn 4680 tonn 5460...

Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet

Fordi det har svirret endel uriktig informasjon i nyhetysbildet de siste dagene, har regjeringen sett seg nødt til å publisere litt fakta om gruvedrift i Engebøfjellet.   "Dette er en sak der ulike hensyn må balanseres mot hverandre. Regjeringen ønsker en mineralnæring i...

Vedtaket om sjødeponi i Førdefjorden er fattet

17.04.2015 ble det klart at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest ikke var tatt til følge. Samtidig ble det gitt utslippstillatelse for sjødeponiet og reguleringsplanen ble godkjent. Pressemelding fra KMD 17.04.2015: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...